TOEIC (Test of English for International Communication)

สอนสด โดยอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติ คอร์สเข้มข้นมีทั้งปูเนื้อหา
พร้อมตลุยโจทย์รับรองผล 700 คะแนน
วัตถุประสงค์
วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน
สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ
TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เนื้อหาที่เรีย
- Listening (สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ) ผลพลอยได้จะได้ speaking คะ
- Reading & Grammar (สอนโดยอาจารย์คนไทย)
ในปัจจุบัน (ปี 2013)
การสอบ Toeic  เป็นแบบ Redesigned ซึ่งการสอบ Toeic ที่บังคับอยู่
ณ. ปัจจุบัน จะประกอบด้วยการสอบ
2 ส่วนคือ
1ส่วนของการฟัง (Listening) มี 100 ข้อ  ใช้เวลา 45 นาที
2.ส่วนการอ่าน (Reading และ Grammar) มี 100 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที

***รวมข้อสอบ Toeic ทั้ง 2 ส่วนใช้เวลา 2 ชั่วโมงนะคะ


ส่วนการสอบ Toeic ในส่วนของการเขียน( Writing)
และส่วนของการพูด Speaking ยังไม่บังคับให้สอบ
ขึ้นอยู่กับองค์การที่น้อง ๆ จะสมัครเข้าทำงาน ต้องการผลสอบ Toeic
ส่่วนของการเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) หรือเปล่านะคะ

TOEIC คืออะไร
TOEIC : Test of English for International Communication
ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEI

1. Classic Toeic  (ปัจจุบันการสอบแบบ Classic ไม่มีแล้วนะคะ)
ข้อสอบ Classic TOEIC จะประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อแบ่งเป็นข้อสอบทางด้านการฟัง 100 ข้อ
(ฟังจากเทปที่อัดไว้) และการอ่าน 100 ข้อระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
ถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง

รายละเอียด
Section 1 ส่วนของการฟัง
Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)
Section 2 ส่วนของการอ่าน
Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

 

2. Redesigned TOEIC Test Administration

ในปัจจุบัน (ปี 2013)  การสอบ Toeic จะเป็นแบบ Redesigned นะคะ หรือมักเรียกกันว่า Toeic แนวใหม่นั่นเอง
โครงสร้างข้อสอบ Toeic หลัก ๆ คือ 2 ส่วนคือ
1 ส่วนของ Listening 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
2.ส่วนของ Reading และ Grammar ใช้เวลา 75 นาที


รวมการสอบ Toeic  คือ 200 ข้อ 2 ชั่วโมงนะคะ (เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นะคะ
ทำไม่ทันเราก็ต้องมั่วนะคะ เพราะว่าการสอบ Toeic ตอบผิด ไม่มีติดลบ
เหมือนข้อสอบของพวกปริญญาโท, ปริญญาเอก) 
ส่วนReading กับListening โดยไม่มีสอบSpeaking หรือWriting
ในส่วนReading กับListening การสอบTOEIC ในส่วนListening
and Reading Test นั้นได้มีการปรับปรุงข้อสอบขึ้นมาโดยทางETS
ได้เรียกข้อสอบที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่าRedesigned TOEIC Test
ซึ่งมีดังนี้TOEIC Redesign Listening and Reading Test: ลักษณะของการสอบTOEIC
นั้นจะเป็นPaper based แบบMultiple-choice มีสองPart เป็นPart ละ100 ข้อมีดังนี้
Section I: Listening ผู้เข้าสอบจะได้ยินคำถามและการพูดที่อัดเป็นภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้นจะตอบคำถามในหัวเรื่องดังต่อไปนี้
Part 1: Photographs (10 items)
Part 2: Question - Response (30 items)
Part 3: Conversations (30 items โดยแต่ละประโยคการพูดจะมี
10 sentence การพูดและตอบคำถาม3 ข้อ) Part 4: Short Talks
(30 itemsโดยแต่ละประโยคการพูดจะมี10 sentence การพูดและตอบคำถาม3 ข้อ)

รวม ข้อสอบ Toeic ส่วนของ Part  Listening มีทั้งหมด 100 ข้อ
(ใช้เวลาสอบประมาณ 45 นาที)

Section II: Reading & Grammar ผู้เข้าสอบจะทำข้อสอบในเรื่องต่อไปนี้

Part 5: Incomplete Sentences (40 questions)
Part 6: Text Completion: (12 questions) 4 Passage
โดยมี3 คำถามในแต่ละSection
Part 7: Reading Comprehension (48 questions)
(single passages: 28 questions; double passages: 20 questions)

รวม ข้อสอบ Toeic ส่วนของ Reading และ Grammar  มี 100 ข้อ (ใช้เวลาสอบประมาณ 75 นาที)