TOEIC เพื่อสอบกฟผ.

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ประจำปี 2557
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ
เป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามรายละเอียดคุณวุฒิ สาขาวิชา
คุณสมบัติและการสมัคร ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

     เอกสารประกอบการสมัครงาน
    

     1.  ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่กำหนด
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลม
ให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้ายและหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ กฟผ. ตามเวลาที่ กฟผ. กำหนด
     2.  ผู้สมัครระดับปริญญา ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ในวันทีสมัคร
     3.  ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาตามที่กฎหมายกำหนด
หากไม่มีในวันสมัครอนุโลมให้นำมาแสดงภายหลัง
     4.  สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราท้องถิ่นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร

     การสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้
 
 
TOEIC จัดหนัก จัดเต็ม -------เพื่อสอบ กฟผ. ---------- 
ค่าลงทะเบียน 6,400 บาท (เพียงกดไลค์ พร้อมโชว์บัตรนศ.
 หรือบัตรพนักงาน รับส่วนลด 500 บ. เหลือ 5,900 บ. รวมค่าเอกสารแล้ว) 
สอบไม่ผ่านเรียนฟรี *** 
 EGAT – 1  TOEIC M,Tu,W (18.30 - 21.00 น.) Jan 27 - Feb 19, 2014  
                 ฟรี Int,Eng.Grammar รอบ C: Jan 20 - 23, 2014 (18.30 - 21.30 น.)
                 รอบ D: Jan 25 -26, 2014 (10.00 - 17.00 น.)  ฟรี TOEIC แรงส์ 1 วัน                

EGAT - 2  TOEIC M - Sat (10.00 - 17.00 น.) Jan 27 - Feb 1, 2014
                 ฟรี Int.Eng.Grammar (10.00 - 17.00 น.) Jan 25 - 26, 2014
                 ฟรี TOEIC แรงส์ (10.00 -17.00 น.) Feb 2, 2014

EGAT - 3  TOEIC M - Sat (10.00 - 17.00 น.) Feb 3 - 8, 2014 
                 ฟรี Int.Eng.Grammar (10.00 -17.00 น.) Feb 1- 2, 2014
                 ฟรี TOEIC แรงส์ (10.00 - 17.00 น.) Feb 16, 2014

EGAT - 4  TOEIC M - Sat (10.00 - 17.00 น.) Feb 10 - 15, 2014
                ฟรี Int.Eng.Grammar (10.00 - 17.00 น.) Feb 8 - 9, 2014
                ฟรี TOEIC แรงส์ (10.00 - 17.00 น.)  Feb 16, 2014
 
 
TOEIC (แรงส์)
จัดหนัก!ตลุยโจทย์  เต็ม ๆ 200 ข้อ   
คอร์ส แรงส์ เน้น !!!  ตลุยโจทย์เพรียว ๆ ขั้นเทพ สุด สุด  
(เป็น package สุดประหยัด)ตามกระแสเรียกร้อง
เนื้อ ๆ เน้น ๆ !!! ตามกระแสเรียกร้อง สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำข้อสอบโดยเฉพาะ
คอร์ส TOEIC ตลุยโจทย์ (แรงส์) คอร์สนี้จะเป็นการตลุยโจทย์ขั้นเทพ  โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ
(ทั้ง Part Reading  และ Listening ) พร้อมการวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ ขั้นเทพ  สุด สุด
 
Sec Day Date Start - Finish หมายเหตุ 
2014-5 (C)
(เพิ่มรอบ)
Sat Feb 8, 2014 10.00-17.00 น. สอนสด               
2014-5 (D)
(เพิ่มรอบ)
Sun Feb 9, 2014 10.00-17.00 น. สอนสด    
2014-5 Fri Feb 14, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-6 Sat Feb 15, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-7 Sun Feb 16, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-8 Sat Mar 8, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-9 Sat Apr 5, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-10 Sun Apr 6, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    
2014-11 Mon Apr 7, 2014 10.00-17.00 น สอนสด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มรอบ ทันยื่น กฟผ. ----------- (DVD) Toeic (แรงส์) 
     รอบเย็นวันธรรมดา (18.30 - 21.30 น.)


Sec Day Date Start - Finish หมายเหตุ(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
กฟผ.-1 จ. Feb 3, 2014 18.30-21.30 น. DVD   6        
กฟผ.-2 อ. Feb 4 , 2014 18.30-21.30 น. DVD 7  
กฟผ.-3 พ. Feb 5, 2014 18.30-21.30 น. DVD 8  
กฟผ.-4 Feb 10, 2014 18.30-21.30 น. DVD 9  
กฟผ.-5 อ. Feb 11, 2014 18.30-21.30 น. DVD 10  
กฟผ.-6 Feb 12, 2014 18.30-21.30 น. DVD P1  
กฟผ.-7 จ. Feb 17, 2014 18.30-21.30 น. DVD 6  
กฟผ.-8 อ. Feb  18, 2014 18.30-21.30 น. DVD 7  
กฟผ.-9 พ. Feb 19, 2014 18.30-21.30 น. DVD 8  

ค่าลงทะเบียนสอนสด
เรียน สอนสด
เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1  วัน 1,900 บ. 4,500  บ. 
3 วัน 4,900 บ.  12,200 บ. 
4 วัน 5,900 บ. 15,200 บ.
5 วัน 6,900 บ. 17,500 บ.
6 วัน 7,900 บ. 19,800 บ. ค่าลงทะเบียน DVD
เรียน สอนสด เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1  วัน 900 บ. 1,500  บ.
3 วัน 2,400 บ. 3,500 บ.
4 วัน 2,900 บ. 4,500 บ.
5 วัน 3,400 บ. 5,500 บ.
6 วัน 3,900 บ. 6,500 บ. 


ติดตามได้ตามรายละเอียดในตารางเรียน TOEICSmileSmile