TU GET

TU GET

TU-GET คืออะไร

TU-GET(Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง


ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน


การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

  1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu หรือ litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
  2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
  3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
  4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

  1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
  2. ให้สมัครสอบ Online ที่ :http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
  3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
  4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
  5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
  6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

 

ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาท


ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต

Language Institute Building 99 M.12 Pathumtani
Tel : (662) 696-6003 or (662) 696-6020
E-mail : litu@tu.ac.th


การจัดสอบ สำหรับปี 2557

มี 12 ช่วงสอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คือ

ช่วงที่    รับสมัคร / ชำระเงิน       วันสอบ    วิธีสมัคร

 

เวลา 

     1/59      1 - 15 ม.ค. 60     29 ม.ค. 60   

สมัครทาง Online

และ

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

09.00 - 12.00น.

2/591 - 15 ก.พ. 6026 ก.พ. 60
3/59 1 - 15 มี.ค. 60 26 มี.ค. 60
4/59 1 - 15 เม.ย. 60 30 เม.ย. 60
5/59 1 - 15 พ.ค. 60 28 พ.ค. 60
6/59 1 - 15 มิ.ย. 60 25 มิ.ย.60
7/59 1 - 15 ก.ค. 60 30 ก.ค. 60
8/59 1 - 15 ส.ค. 60 27 ส.ค. 60
9/59 1 - 15 ก.ย. 60 24 ก.ย. 60
10/59 1 - 15 ต.ค. 60 29 ต.ค. 60
11/59 1 - 15 พ.ย. 60 26 พ.ย. 60
12/59 1 - 15 ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 60