SMART-I

ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ทั้งหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่รังสิต และหลักสูตรควบ ตรี--โท 5 ปีฯ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 วิธี คือ

1. การสอบคัดเลือกผ่าน ระบบ Admissions ที่ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูรายละเอียดวิชาสอบและกำหนดการสอบ ที่เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง http://www.cuas.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2554 ไว้ดังนี้

องค์ประกอบค่าร้อยละ
1. GPAX 20
2. O-NET 30
3. GAT (General Aptitude Test) 30
4. PAT (Professional and Academic Aptitude Test) 20
รวม 100

2. โครงการรับตรง ซึ่งดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนรับ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตร      สาขาวิชา     โครงการรับตรง        สอบผ่านสกอ.     รวม   
หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) การบัญชี 100 70 170
บริหารธุรกิจ 150 100 250
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปี ฯ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) การบัญชี 20 20 40
บริหารธุรกิจ 25 25 50
หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) BBA - - 120
  รวม 295 215 630

โครงการรับตรง

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับตรง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4 ภาค 1 จนถึง ม.6 ภาค 1 และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์
 3. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วนสำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

คะแนน SMART-I

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านการอ่าน

ร้อยละ 30

ความรู้รอบตัว

ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ

 1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ http://smart.bus.tu.ac.th )
 3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครโครงการรับตรง

 1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร (ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือก ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นสมัคร)
 2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th (พร้อมคณะฯ อื่น วันที่ 12-29 กันยายน 2554 โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ
  หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
  หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
  หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ - การบัญชี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
  หลักสูตรควบ ตรี-โท 5 ปีฯ - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

การสอบ SMART-I

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและการสมัครได้จาก http://smart.bus.tu.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ : 02-613-2199 , 02-224-9730 , 02-226-4511 E-mail: smart@tu.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง

ปรับปรุง:กันยายน 2554

ตัวอย่างการดูคะแนน
นายเยี่ยมชม สอบ SMART for Undergraduate Level

คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 52 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 75 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 25 คน

การอ่าน ได้คะแนน 80 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 95 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 5 คน

ภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 30 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 40 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 60 คน

ความรู้ทั่วไป ได้คะแนน 25 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10
หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนส่วนนี้น้อยกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 10 คน และมีผู้ได้คะแนนส่วนนี้มากกว่านายเยี่ยมชมประมาณ 90 คน


 กำหนดการสอบ 

 www.tbs.tu.ac.th

ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 8 ก.พ. - 14 ก.พ. 59 28 ก.พ. 59
 
3/2559 ,มธ.ศูรย์รังสิต 4 เม.ย.  10 เม.ย. 59 1 พ.ค. 59