Y-MBA NIDA

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ Y MBA

มีรายละเอียดคือ

กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี

กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  1.1 มีผลการศึกษาแต้มรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
  1.2 มีผลสอบข้อเขียนของภาคปกติ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนนวิชาละ 550 ขึ้นไป หรือ
  1.3 มีผลการสอบข้อเขียน (y_mba) ที่ได้คะแนน 500 ขึ้นไป โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ (สามารถเก็บผลคะแนนได้ 1 ปี)
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกของโครงการจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน พิจารณาเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์

 1. การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat)
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร

กำหนดการสมัครและกำหนดการสอบ

คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

 1. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารจอดรถ ชั้น 1 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 3. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับทางสถาบัน หรือคณะบริหารธุรกิจโดยตรง สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไวต์ของคณะบริหารธุรกิจ http:// mba.nida.ac.th หรือ http://nidabusinessschool.nida.ac.th ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. 3.1เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
  2. 3.2ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
  3. 3.3กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282 (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)


การรับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารจอดรถ ชั้น 1 เวลา 8.30-16.30 น. (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)


หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่อง ให้นำหลักฐานการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 6. ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร
  หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (y_mba)
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่น ที่คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

1,200 บาท


เวลาเรียน

โครงการ Y-MBA เรียนวันธรรมดา 3 วัน ต่อสัปดาห์ เวลา 18.30-21.30 น.