KU

KU

หลักสูตรปริญญาโท Ku

หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
-โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
-โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท.
-โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
-โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)

2.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


หลักสูตร สปท.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกรณีนี้ เป็นการให้บริการแก่กองทัพไทย ตำรวจ และพลเรือน
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ แก่ผู้เข้ารับการศึกษา
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ตำรวจ และพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถรองรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรมทางด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรจาก 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และพลเรือน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน

ระยะเวลาการศึกษา

เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน คือ
วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันอาทิตย์ (กรณีสอนเสริมและสอบ) *

การเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า เป็นนายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิง รับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม และมีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร มีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตำรวจโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจบปริญญาตรี พลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไปมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจบปริญญาตรี ได้รับการยินยอมจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้เข้ารับการศึกษา หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสภาพการเป็นนิสิตทันที

การสอบคัดเลือก

คะแนนสอบข้อเขียน (70 คะแนน)
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) 50 ข้อ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (ข้อสอบแนว GMAT ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 50ข้อ
ความรู้ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ
คะแนนจากคุณสมบัติในใบสมัคร (30 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านตามข้อ 1 และ ข้อ 2) ( 20 คะแนน )

หลักฐานการสมัคร

สำเนาการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตัวจริง 1 ชุด
หนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรงตัวจริง 1 ชุด (เฉพาะข้าราชการที่หน่วยงาน มีระเบียบว่าต้องขออนุมัติสอบ)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่าสมัครสอบ 600 บาท

สถานที่รับสมัคร

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
อาคาร 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2942-7057-59, 0-2942-8847 ต่อ 2151
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-20.00น. , วันเสาร์ อาทิตย์ 8.30-16.00 น.

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต
โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2277-3697 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


หลักสูตร y-mba ku

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้สนใจที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป หรือเป็นผู้ประกอบการ
 3. เพื่อผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ได้มีโอกาสศึกษา เพิ่มพูนความรู้นอกเวลาทำงานได้
 5. เพื่อประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลไปต่างประเทศ ให้ผู้สนใจมีโอกาสศึกษาภายในประเทศ แทนการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เฉพาะสาขาบัญชีต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีหรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมวดวิชาที่เปิดสอน

การจัดการ (กลุ่มวันธรรมดา)
การตลาด (กลุ่มวันธรรมดา และ กลุ่มวันสุดสัปดาห์)
การเงิน (กลุ่มวันธรรมดา)
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม (กลุ่มวันธรรมดา)
การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต (กลุ่มวันธรรมดา)

เวลาเรียน

กลุ่มวันธรรมดา เรียนวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
กลุ่มวันสุดสัปดาห์ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

การคัดเลือกผู้สมัคร

การคัดเลือกผู้สมัครประกอบด้วยการสอบ ดังนี้

 1. สอบข้อเขียน
  1.1 ข้อสอบแนวคณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  1.2 ข้อสอบความรู้ทางธุรกิจทั้งทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้
  1.3 ข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่าย สี ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)วัน-เวลา และสถานที่สมัคร 

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง (วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)
 
สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557)
1. ข้อสอบทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2. ข้อสอบความรู้ทางธุรกิจ ทั้งทฤษฏีและการนาไปประยุกต์ใช้
3. ข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 
ทุกสาขา สอบข้อเขียนเวลา 10.00 – 12.00 น. เฉพาะสาขาบัญชี สอบความรู้พื้นฐานด้านบัญชีเวลา 13.00 – 14.00 น.
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557)
 
สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557)

 

 


(ภาคปกติ)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

วิธีการสมัคร

  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา ก่อนยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ www.grad.ku.ac.th
 2. ศึกษารายละเอียดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาสาขาวิชาที่ต้องการสมัครก่อน การบันทึกข้อมูล (ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 3. Dowload ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 4. บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว มุมขวาด้านบนใบสมัคร ลงชื่อผู้สมัคร และดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน (สำหรับผู้สมัคร), หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมซองจดหมายติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวเอง มายัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง "สมัครสอบเข้าคัดเลือกระดับบัณทิตศึกษา" โดยทันที มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
 5. รับแจ้งผลทาง SMS หรือตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ www.grad.ku.ac.th ภายใน 3-5 วันทำการ
 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซด์ และบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้นล่าง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)

- ผู้สมัครประเภทที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อ
ปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว กำลังรอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่า
รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- ผู้สมัครประเภทที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร คือ ภาคปลาย ปีการศึกษา
2556 ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ที่มีผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมกับหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาและหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ภาคต้นและภาคปลาย
ปีการศึกษา 2556 ครบตลอดหลักสูตร
และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript)
ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (บส.บว.4) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) ส่วนของผู้สมัคร ฉบับจริง มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตรา
ธนาคาร จึงถือว่าสมบูรณ์ สำหรับเลือกวิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ซองจดหมาย ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง เพื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยจักได้
ส่งใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครในภายหลัง สำหรับเลือกวิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

*** ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ***

 


การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคต้นและปลายการศึกษา ปี 2557(หลักสูตรภาคปกติ)

 

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 13 ธันวาคม 2556
 
     - ผู้สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
-
การส่งหลักฐานการสมัคร
          - ด้วยตนเอง (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
          - ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เท่านั้น)
 
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 24 ธันวาคม 2556