Special MBA Ku (คอร์ส พิเศษ เพื่อเข้า MBA เกษตร ปี 56

Special MBA Ku (คอร์ส พิเศษ เพื่อเข้า MBA เกษตร ปี 56

หลักสูตร MBA ภาคค่ำ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตร (Y-MBA Ku) ปีการศึกษา 57  (รุ่น 24)

วัน-เวลา และสถานที่สมัคร 
? เปิดรับสมัครด้วยตนเอง (วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)
 
? สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557)
1. ข้อสอบทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2. ข้อสอบความรู้ทางธุรกิจ ทั้งทฤษฏีและการนาไปประยุกต์ใช้
3. ข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ทุกสาขา สอบข้อเขียนเวลา 10.00 – 12.00 น. เฉพาะสาขาบัญชี สอบความรู้พื้นฐานด้านบัญชีเวลา 13.00 – 14.00 น.
 
? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557)
 
? สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2557)
? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557)
 จำนวนที่รับ  156  คน

สาขาที่เปิด :: หมวดวิชา
1. การเงิน (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 21  คน
2. การจัดการ (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 23 คน
3. การจัดการเทคโนโลยี และการผลิต (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 24 คน
4. บัญชี (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 35 คน
5. การตลาด (กลุ่มวันธรรดา) จำนวน 21 คน
6. การตลาด (กลุ่มวันสุดสัปดาห์) จำนวน 32 คน


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  235,000 บาท


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

(ไม่จำกัดสาขาและต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2554

2. มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับประสบการณ์ทางานตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2554 จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3. ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

 

หลักฐานในการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://y-mba.bus.ku.ac.th

2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

7. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) 1 ฉบับ

8. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

10. ชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท เป็นเงินสด

ได้ที่โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


รายละเอียดการสอบ
สอบข้อเขียน เนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์  สถิติ และวิเคาะเชิงปริมาณ , เมตริกซ์, ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจฯ, ภาษาอังกฤษ


ตารางเรียนเพื่อใช้ติวเข้า MBA ม.เกษตรฯ โดยเฉพาะตามคำเรียกร้อง Course Special MBA KU สมัครวันนี้ - 2 ก.พ. 57 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท  

เรียน ส-อ 8-9 ก.พ.และ ศ-ส 14-15 ก.พ. 57 (9.30-16.30 น.)
ติวฟรี ความรู้ด้านบริหาร เมตริกซ์ คณิตศาสตร์ สถิติ และแนวข้อสอบ (17.00-18.30)
สมัครวันนี้ -2ก.พ. 57 รับส่วนลด 1,000 บาท และฟรี เรียน Gmat 18 ม.ค. - 1 ก.พ. 57 (12.30-17.00 น.)