แนวข้อสอบ KU

แนวข้อสอบ KU

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบ MBA ภาคปกติ ล่าสุด 13 ม.ค. 56

13/1/2556

Math  เจนภพขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบูรณ์ ด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  โดยเริ่มออกเดินทางในเวลา 7.00 น. ในขณะที่วีกิจ  ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบูรณ์เช่นกัน  ด้วยความเร็ว 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แต่เริ่มเดินทางในเวลา 9.00 น. จงคำนวนเวลาที่วีกิจจะขับรถไปทันเจนภพเป็นเท่าใด
1) 12.00 น.     2) 12.45 น.      3) 13.15 น.       4) 13.30 น.  5) 14.20 น.
 
Eng  She  sings  and   she  plays  a  violin  very  beautifully.

mBA สปท. ม.เกษตรฯ

9 ธ.ค.49

If a=(t+r)b and c=(t+r)d, which of the following must be equal to ad?
 1. bc 2. b/c 3. rb/c 4.(t+r)
 ปัญชี :: กิจการมียอดขาย 520,000. บาท มีต้นทุนขาย 447,000 บาท มีอัตรากำไรขั้นต้น?
 1. 1.7% 2. 10% 3. 14% 4. 16%

Y-MBA เกษตรศาสตร์ 50

24ธ.ค.49

คณิตศาสตร์ : If x and y are both even integers, which of the following could be an odd integer?
 1) x+y 2) x-y 3) xy 4) x+y+1 5) 2(x+y)
     : ร้านค้าแห่งหนึ่งขึ้นราคาสินค้า 10% และลดราคาลงอีก 10% ข้อใดถูกต้อง
 1) ปรับเพิ่มขึ้น 99%
 2) ปรับเพิ่มขึ้น 1%
 3) ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
 4) ปรับลดลง 1%
 5) ปรับลดลง 11%

 Eng : ENTERTAINMENT : OPERA
 1) EDUTAINMENT : MEDITATION
 2) TEMPERATURE : THERMOMETER
 3) CIVILISATION : COLLAPSE
 4) EQUIPMENT : SCREWDRIVER
 5) DISASTER : CATASTROPHE
     : The Rembradt Exhibition in Bangkok where coincided with the fourth centurg of the artist's birth boasted 88 original etching on loan from the Rembradt house Museum.

MBA ภาคปกติ เกษตรศาสตร์ 50

14 ม.ค.50

คณิตศาสตร์ : โพลิโนเมียล 9x2 + 30x + kสามารถเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณืได้ต่อเมื่อ k มีค่าเท่ากับ
 1) 25 2) 30 3) 35 4) 15 5) 9
 ****ตลาดอนุพันธ์มีอักษรย่อ คือ
 1) TFEX 2) BEX 3) SET 4) MAI 5) HANG SAWG
 ****วันที่ 19 ธ.ค.49 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากปัจจัยใด
 1) ปฏิรูปการปกครอง 2) ค่าเงินบาทลดลง 3) ธปท.ออกกฎเงินทุนสำรองระยะสั้น 4) กกต.ออกกฎการถือหุ้นของต่างชาติ 5) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

สปท. ม.เกษตรฯ

9 ธ.ค.50

คณิตศาสตร์: ภาชนะบรรจุน้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. ลึก 2 ม. บรรจุน้ำเต็มภาชนะ ต่อมาสูบน้ำออก 1/3 ของภาชนะ โดยนำน้ำที่สูบออกบรรจุขวดได้ 10,000 ขวด อยากทราบว่าขวดที่บรรจุน้ำจะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร
 1) 1.0 ลิตร 2) 1.5 ลิตร 3) 0.5 ลิตร 4) 0.75 ลิตร

 Eng : FINANCE : FINANCIAL
 1) ECONOMIC : ECONOMICAL
 2) PREDICT : PREDICTABLE
 3) CAUTION : CAUTIONARY
 4) PRESIDE : PRESIDABLE

 ความรู้ทั่วไปทางบริหาร: การตลาดสมัยใหม่ให้ความสำคัญสิ่งใด
 1) โฆษณาบ่อยๆ ให้ลูกค้าติดตา
 2) จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า
 3) เสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้า
 4) ผลิตสินค้าที่บริษัทต้องการผลิต

Y-MBA ม.เกษตรฯ

16 ธ.ค.50

คณิตศาสตร์:คุณนุชจัดสรร 50% ของเงินเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 20% สำหรับค่าเดินทาง 15% สำหรับกองทุนสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุและที่เหลืออีก 240 บาท สำหรับเป็นค่าที่พักผ่อนหย่อนใจ อยากทราบว่าคุณนุชได้รับเงินเดือนกี่บาท
1. 2,000 2. 1,600 3. 1,200 4. 1,000 5. 850

Eng : The Italian federation took a decision on Friday night to suspension the league indefinitely after riots at the Sicillian derby between Palermo andCatania.

ความรู้ทั่วไปทางบริหาร: การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal analysis) ได้ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจทางการเงินควรจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. อุปสงค์เท่ากับอุปทาน 2. ผลประโยชน์เท่ากับต้นทุน 3. ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม 4. ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุน 5. ถูกหมดทุกข้อ

MBA สปท. ม.เกษตรฯ

23 พ.ย. 51

Eng : The (1) president of MitSui OSK Links (Thailand) said his company (2)would officially open (3) theirs first own (4) container depot in the Thailand next April.
 
Sentence Completion : The Bank of Thailand (BOT) committee has expressed concern that the NPL figure ____________ in some sectors this year.
1) will apparently be more higher
2) will apparently be the higher
3) will apparently more higher
4) will apparently be higher
 
Math : นักเรียนจำนวนหนึ่งลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 21 คน วิชาภาษาอังกฤษ 14 คน บัญชี 18 คน โดยมีจำนวน 10 คนที่ลงทั้ง 2 วิชา และ 4 คน ลงทั้ง 3 วิชา อยากทราบว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
1) 27   2) 35     3) 39    4) 48
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ถ้าต้องการดูฐานะทางการเงินของกิจการ ให้ดูที
1) งบกำไร ขาดทุน
2) งบดุล
3) งบกระแสเงินสด
4) ถูกทุกข้อ

Y-MBA 52 ม.เกษตรฯ

7 ธ.ค 51

Error Identification : Trains out of Waverley were running fifteen minuteslately by the time she got there, but she did' t care.
 
Critical Reasoning: Peter has visited five countries. His first visit to Puerto Rico was the most memorable while Tanzania, the third country he visited, gave him such a bad experience. His fourth and fifth trips to England and Romania werw the impressive ones though. His twin, Jordy, who has been to five countries, also loves traveling but prefers not to travel with his brother. However, both of them once traveled together. What is the name of the country they have been to together?
1) Puerto Rico   2) Tanzania    3) England    4) Romania    5) None of the above
 
Math : ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดหนึ่ง ซึ่งมี 5 ค่า มีค่าเท่ากับ 6.2 ถ้าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าเพิ่มขึ้น 2 หน่วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใหม่ จะเป็นเท่าไร
1) 6.2    2) 12.4    3) 16.2     4) 31      5) 10
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ข้อใดจับคู่ผิด
1) W.Edward Demming  - Quality Circle
2) Joseph M Juran - Quality Trilogy
3) Philip B. Crosloy - Zero Defect
4) Ishikawa - Fish bone Diagram
5) ไม่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

R-MBA 52 ม.เกษตรฯ

25 ม.ค. 52

Error Identification : Business plan are so vital to the health of your business because it can help perform a number of tasks for those who write and read them and they are used by investment seeking enterpreneurs to convey their vision to potential investors.
 
Math : จากข้อมูลการสั่งพิซซ่า พบว่ามีลักษณะดังนี้
          10 คน สั่งปีกไก่                   20 คน สั่งพิซซ่า
          15 คน สั่งเครื่องดื่ม                7 คน สั่งปีกไก่และพิซซ่า
          13 คน สั่งพิซซ่าและเครื่องดื่ม    6 คน สั่งเครื่องดื่ม และปีกไก่
            5 คน สั่งพิซซ่า ปีกไก่ และเครื่องดื่ม 
         มีกี่คนที่สั่งพิซซ่าอย่างเดียว
  1)  5 คน  2)  7 คน   3) 8  คน  4) 13 คน  5) 20 คน
1) 6.2    2) 12.4    3) 16.2     4) 31      5) 10
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ตามทฤษฎีการจัดการของ Douglas McGregor นั้น ผู้จัดการที่เชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นคนไม่ชอบหางาน ไม่มีความรับผิดชอบ จึงต้องเน้นใช้วิธีควบคุมและสั่งการ เราเรียกผู้จัดการประเภทใด
1) Theory X manager  
2) Theory Y manager
3) Realistic manager
4) Theory Z manager
5) Theory J manager

สปท. ม.เกษตรฯ ปี 53

22 พฤศจิกายน 2009

Math : เด็กกลุ่มหนึ่ง มีผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 2 คน สุ่มเลือกมา 2 คน จงหาโอกาสที่ได้ผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน
1) 8/15       2) 6/15       3) 7/15       4) 5/15     
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงภาษี
1) บริษัทจำกัดต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราภาษีที่จัดเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียง 0.1%
3) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 30%
4) ตั้งแต่ปี 2551 บุคคลธรรมดาที่เงินได้สุทธิ 200,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
 
ภาษาอังกฤษ : The number of new jobless claims continue to fall in the United States, while inflation remains low.

MBA ภาคปกติ Ku

24 มกราคม 2010

Math : ถาดผลไม้มีน้อยหน่า 4 ลูก ชมพู่ 6 ลูก เชอร์รี่ 30 ลูก จะเลือกน้อยหน่า 1 ลูก ชมพู่ 1 ลูก และเชอร์รี่ 1 ลูก ได้กี่วิธี
1) 1         2) 2          3) 6      4) 30          5)  ไม่มีข้อถูก
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : CAPM มีประโยชน์อย่างไรกับการบริหารการเงิน
1) ประเมินสินทรัพย์
2) พยากรณ์สินทรัพย์
3) ประเมินหนี้สิน
4) พยากรณ์หนี้สิน
5) ประเมินและพยากรณ์สินทรัพย์
 
ภาษาอังกฤษ : I wish I read the chapter before I tried to answer the questions.
1) reads the chapter
2) would read the chapter
3) should of read the chapter
4) could have read the chapter
5) had read the chapter

MBA ภาคปกติ ม.เกษตรฯ

23 มกราคม 2011

Math : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลหนึ่งเท่ากับ  2.6  ถ้าข้อมูลแต่ละตัวเพิ่มขึ้น  2.5  ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นเท่าใด
 1.   2.5         2.   1             3.   6.5       4.   2.6            5.   ไม่มีคำตอบข้อใดถูก
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพหรือราคาอื่นที่นำมาใช้แทนตามที่ปรากฎในงบ การเงินหักด้วยราคาซากที่ประมาณไว้ คือ
 1.   DEPRECIATION  ACTUAL
 2.   DEPRECIATION  METHODS
 3.   DEPRECIATION  ASSETS
 4.   DEPRECIATION  AMOUNT
 5.   DEPRECIATION  LIABILITY
 
ภาษาอังกฤษ :  All German philosophers, except for Marx, are idealists.
 From  which of the following can the statement above be most properly inferred?
 1.   Except for Marx, if someone is an Idealist philosopher, then be or she is German.
 2.   Marx is the only non-German philosopher who is an idealist.
3.   If a German is an idealist, then he or she is a philosopher, as long as he or she is not
      Marx.
 4.   Marx is not an idealist German philosopher.
5.   Aside from the philosopher Marx, if someone is a German, then he or she is an idealist.

Y-MBA Ku

13 มีนาคม 2011

Math : ถ้าผลคูณของเลขสามจำนวนเรียงกันเป็น 1320 แล้ว ผลรวมของเลขสามจำนวนนี้เป็นเท่าใด
 1.   29         2.   30             3.   33       4.   2.34            5.   35


ความรู้ทางด้านบริหาร : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) จะเน้นการจัดการด้านใด
 1.   ต้นทุน
 2.   คุณภาพ
 3.   ความพึงพอใจของลูกค้า
 4.   การเพิ่ม Value addedของสินค้า
 5.   บริการหลังการขาย

MBA KU ภาคปกติ ปี 55

22 มกราคม 2012

***เจดีย์องค์หนึ่งสูง 10 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาพื้นราบ 5 เมตร มีถนนจากฐานเจดีย์ลาดลงมาตามเนินเขาถึงที่ราบที่ฉันยืนอยู่ ถนนนั้นทำมุมกับที่ราบ 30 องศา ถนนสายนั้นยาวเท่าใด
1. 6 เมตร                 2. 8 เมตร                     3. 10 เมตร                4. 12 เมตร                       5. 14 เมตร

Y-MBA ม.เกษตรศาสตร์ ปี 55

8 เมษายน 2012

***Eng*** In this letter, Joe said he was sorry that he has not written for anew weeks.
                                                  1            2                         3               4          5
 
***Gmat***จงหาพจน์ลำดับถัดดไปของ 2  5  17  65
1) 97          2) 122              3) 257           4) 222               5) 1,181   
 
***ความรู้ด้านบริหาร*** เครื่องมือการบริหารข้อใดใช้สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
1.Balance Scorecard
2. KPI
3. Crisis Management
4. SWOT Analysis
5. BCG’s Matrix