NIDA-TEAP

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

 

       

 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)


NIDA TEAP คือ 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดการทดสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่ 1) Modified Cloze 10 ข้อ (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า และการอ่าน) หรือ Cloze Test โดยข้อสอบ จะออก 2 บทความ บทความละ 5 ข้อ รวมเป็น 10 ข้อ
และส่วนที่ 2) Reading Complehension 40 ข้อ (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยข้อสอบจะออก 6-8 บทความ (อ่านจับใจความ / หาข้อสรุป/ ถามข้อไหนจริง ข้อไหนไม่จริง /ถามหา Main Idea)

 เวลาในการสอบ NIDA TEAP ใช้เวลาทดสอบ 2 ชม.

 Updated แนวข้อสอบ NIDA TEAP ภาค 1/2021 (Nov 14, 2020) ล่าสุด

สถานที่สอบ นิด้า ( หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , อาคารมาลัย หุวะนันท์ , อาคารสยามฯ )
ผู้สอบ ประมาณ 680 คน
สอบวันที่ Nov 14, 2020 (2 ชม.) 10.00-12.00 น.

ข้อสอบ NIDA-TEAP มี จำนวน 50 ข้อ
มีจำนวน 10 Passage
Passage 1-2 เป็นข้อสอบ Cloze Test (Passage ละ 5 ข้อ) รวม 10 ข้อ
Passage 3-10 เป็นข้อสอบ Reading จำนวน 40 ข้อ

แนวข้อสอบ NIDA TEAP 1/2021 (14 Nov ,2020)
Marijuana, like many intoxicating substances, can be misused. Excessive use by some, during the early twentieth century, did result in incidents where individuals engaged in behaviors that were (1) __________ to

1) 1. possible 2) harmful  3) beneficial   4) risky

แนวข้อสอบ NIDA TEAP 5/61 (24 ก.พ. 61)
By and large, studies of socialization have focused less on the acquisition of particular skills (although these are often mentioned)
and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with
(6)________ infants and children are taught to

(6). 1. that     2. what    3. when    4. how

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA  ตารางติว NIDA TEAP & FLEX MBA  
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 0994653936, 0867864394 
 

คอร์สเรียน NIDA TEAP ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน รับรองผล 550 คะแนน
โดยเนื้อหาของคอร์สติว NIDA TEAP ของทางเดอะ ไบรท์ เบรน
จะประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งปูพื้นแกรมม่า และตลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง
มีเปิดทั้งแบบกลุ่ม และแบบเรียนส่วนตัว

คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ รอบ Taep-n12

เพื่อสอบ NIDA TEAP 
และ  เพื่อสอบส่วนภาษาอังกฤษ ขอบหลักสูตร
Flex MBA 1/65  วันที่ 12 ธ.ค. 64

  Pro รอบนี้
 ลงทะเบียนก่อน 28 พ.ย. 64 ลด 1,000 บ เหลือ 6,400 บาท

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 พ.ย-5 ธ.ค. 64 ลด 500 บ. เหลือ 6,900 บาท 

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64  ราคา   7,400 บาท (ค่าเรียนปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)

  Sec

วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP และ 

Flex MBA & Cfirm Nida -เฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษ

  Teap n12  คอร์สเดียวครบ 
ทั้งปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์

 ปูพื้น เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที
(ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ค. 65) 


 สอนสด (online) Live ผ่านแอปซูม (จำกัด 15 ท่าน)
ตลุยโจทย์จากแนวจริง ล่าสุด
วัน ส. ที่ 11 ธ.ค. 64 (9.00-12.00 น.)

เรียนได้ทุกที ผ่านแอป Zoom เปิดไมค์ถามตอบได้เลย

 รอบนี้ Pro พิเศษ แถมตลุยโจทย์ Reading 4 ชม

(เรียน online ได้ 24 ชม.) เรียนตั้งแต่วันนี้-30 พ.ค.65)

คอร์ส
Private
(ติวตัวต่อตัว)

Pro รับส่วนลดพิเศษ
สำหรับน้อง ๆ ที่เรียน
คอร์ส Private
เมื่อต้องการลงเรียน
คอร์สปูพื้นแกรมม่า
(สอบถามเพิ่มเติม)

เรียนส่วนตัว
(มี 2 แบบ)

เรียน สด online 
แบบ Live สด
ถาม-ตอบได้เลย
ด้วยระบบ zoom

หรือ
เรียนสดที่สถาบันฯ


สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

ค่าลงทะเบียน ท่านแรกหรือท่านเดียว

10 ชม. ค่าลงทะเบียน 13,900 บ.
15 ชม. ค่าลงทะเบียน 19,900 บ.
20 ชม. ค่าลงทะเบียน 25,400 บ.
30 ชม. ค่าลงทะเบียน 35,900 บ.
40 ชม. ค่าลงทะเบียน 44,900 บ.
50 ชม. ค่าลงทะเบียน 52,500 บ.(กรณี มีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


ติดต่อ 0867864394, 0994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


การรับรองผล  NIDA-TEAP คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ NIDA TEAP ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสด (Live) online ในรอบเรียนที่โรงเรียนเปิด
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

 NIDA TEAP คะแนนเต็ม คือ 1000 คะแนน

 เกณฑ์คะแนน NIDA TEAP สำหรับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาภาคปกติที่ได้ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ NIDA-TEAP 660 ขึ้นไป สามารถยื่นผลคะแนนดังกล่าวเพื่อขอยกเว้น การลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานทั้งสองวิชาได้ ดังนี้
• วิชา LC 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และ
• วิชา LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
โดยนักศึกษาสามารถนำผลการสอบมายื่นเพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนได้ในระหว่างภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นผลคะแนน ก่อนวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน

  รอบการสอบ NIDA-TEAP จะมี 2 แบบ คือ การสอบรอบปกติ และ การสอบรอบพิเศษ

โดย การสอบรอบปกติ และรอบพิเศษ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ
- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้
• ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
• สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
- สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002

การสอบรอบพิเศษ
- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศีกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องนำผลคะแนนสอบไปยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

 ตารางสอบ กำหนดการรับสมัคร และวันสอบ NIDA TEAP

จัดสอบ NIDA –TEAP เดือนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากการแพร่ระบาทของโรคโควิท 19 ในปัจจุบัน ทำให้ทางศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร ฯ นิด้า อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และวันสอบ ให้เหมาะสมตามสถาณการณ์ฯ โดยดูกำหนดการสอบ NIDA TEAP ทั้งรอบปกติ และรอบพิเศษ ได้โดยคลึ๊ก กำหนดการสอบ NIDA-TEAP 


ขั้นตอนการสมัครสอบ NIDA TEAP
สมัครสอบ online โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ในวันเวลาสมัคร ของรอบที่น้อง ๆ ต้องการสอบ ผ่านทาง website ของศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคลึ๊ก ที่ 

ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ NIDA-TEAP


 ค่าสอบ NIDA TEAP
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง น้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร


 การชำระเงิน ค่าสอบ NIDA TEAP

ชำระเงินตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
• พิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือ
• ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน หรือ
• ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่ระปุในเอกสารการชำระเงิน

  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยส่วนงานราชการ
2. ดินสอ 2B ขี้นไป ยางลบ

  สถานที่สอบ NIDA-TEAP

สอบที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , อาคารมาลัย หุวะนันท์ , อาคารสยามฯ และอาคารสถานที่ในนิด้า )

 ตารางสอบ กำหนดการรับสมัคร และวันสอบ NIDA TEAP

จัดสอบ NIDA –TEAP เดือนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากการแพร่ระบาทของโรคโควิท 19 ในปัจจุบัน ทำให้ทางศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร ฯ นิด้า อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และวันสอบ ให้เหมาะสมตามสถาณการณ์ฯ โดยดูกำหนดการสอบ NIDA TEAP ทั้งรอบปกติ และรอบพิเศษ ได้โดยคลึ๊ก กำหนดการสอบ NIDA-TEAP 

ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain

กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   
รอบปกติ  (NIDA TEAP)  (Updated May 19,2021)

ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
3/2564 1-31 Mar 64
(ยกเลิก)
5 Apr 64 25 Apr 64-
เลื่อนสอบ
10.00-12.00 30 Apr 64
4/2564 1-30 Apr 64
(ยกเลิก)
5 May 64 15 May 64 10.00-12.00 21 May 64
5/2564 1-30 Jun 64
(ยกเลิก)
5 Jul 64 17 Jul 64 10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564 1-31 Aug 64
(ยกเลิก)
3 Sep 64 11 Sep 64 10.00-12.00 17 Sep 64

 กำหนดการสอบ NIDA TEAP   ปี 2564


ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
1/2564 1-31 Oct 63 5 Nov 63 14 Nov 63 10.00-12.00 20 Nov 63
2/2564 1-31 Dec 63 7 Jan 64  16 Jan 64
เลื่อนสอบเป็น
Mar 13,2021
10.00-12.00 22 Jan 64
3/2564 1-28 Feb 64 5 Mar 64-cancel 20 Mar 64 10.00-12.00 26 Mar 64
4/2564 1-30 Apr 64 5 May 64-cancel 15 May 64 10.00-12.00 21 May 64
5/2564 1-30 Jun 64 5 Jul 64-cancel 17 Jul 64 10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564 1-31 Aug 64 3 Sep 64--cancel 11 Sep 64 10.00-12.00 17 Sep 64


กำหนดการสอบ NIDA -Teap 
ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
ุ6/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
7/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
8/2563 1-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63

1/2564 1-31 ต.ค. 5 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 พ.ย. 63

   

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA 

ดูคอร์สและตารางเรียน