NIDA-TEAP

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

คลิก >>>>>   ตารางเรียน ENGLISH (สาขารัชโยธิน) 

       

Updated  แนวข้อสอบ NIDA TEAP 8/63 19 ก.ย. 63 ล่าสุด
สถานที่สอบ นิด้า ( หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , อาคารมาลัย หุวะนันท์ , อาคารสยามฯ )
ผู้สอบ ประมาณ 620 คน
สอบวันที่ 19 ก.ย. 63 (2 ชม.) 10.00-12.00 น.
ข้อสอบ มี จำนวน 50 ข้อ  
มีจำนวน 10 Passage 
Passage 1-2  เป็นข้อสอบ Cloze Test (Passage ละ 5 ข้อ) รวม 10 ข้อ 
Passage 3-10  เป็นข้อสอบ Reading  จำนวน 40 ข้อ 

แนวข้อสอบ NIDA  TEAP  5/61 (24 ก.พ. 61)

 By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned) 
 and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with  
 (6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to
 
  6.       1. that                                        3. when
             2. what                                      4. how 


 ตารางติว NIDA TEAP & FLEX MBA  
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 0994653936, 0867864394 
 

คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ
TEAP เพื่อสอบ NIDA TEAP 1/64 
วันที่ ส. 21 พ.ย. 63
และ Flex MBA  สอบวันที่ 29 พ.ย. 63 

(ตามคำเรียกร้อง)

 ลงทะเบียนก่อน 18 ต.ค. 63 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,400 บาท 

ลงทะเบียน 19 ต.ค. -  1 พ.ย. ลด 500 บ. เหลือ 6,900 บาท 

 ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ย.  7,400 บาท (ค่าเรียนปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)

Sec

วันเรียน

วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP 

TEAP-
ปล่อยของ

ส.& อา.

คอร์สเดียวครบ
ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์

รอบนี้ พิเศษ 
แถมตลุยโจทย์

Reading 4 ชม

(เรียน online ได้ 24 ชม.)

วันที่ 20 ก.ย.-20 พ.ย. 63

 ปูพื้น เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที
(ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ถึง 20 พ.ย. 63) 

 รอบปล่อยของ 
ตลุยโจทย์จากแนวจริง
จนถึงล่าสุด (19 ก.ย.)
ที่นี่ ที่เดียว เท่านั้น 
  เรียนสดที่โรงเรียนเท่าน้้น จำกัด 20 ที่นั่ง

 เข้มข้น ตลุยโจทย์ 2 วัน

เรียนทุกวันเสาร์ (13.00-16.00 น.)
วัน ส. ที่ 7 & ส.ที่ 14 พ.ย. 63

Private

เรียนส่วนตัว
(มี 2 แบบ)

เรียน สด online 
แบบ Live สด
ถาม-ตอบได้เลย
ด้วยระบบ zoom

หรือ
เรียนสดที่สถาบันฯ


สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


ติดต่อ 0867864394, 0994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


การรับรองผล  NIDA-TEAP คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ NIDA TEAP ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสดได้ที่สถาบันฯ 
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส


กำหนดการสอบ NIDA -Teap 
ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
ุ6/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
7/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
8/2563 1-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63

9/2563 1-31 ต.ค. 5 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 พ.ย. 63

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่  1) Modified Cloze 10 ข้อ (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน)
และส่วนที่ 2) Reading Complehension 40 ข้อ  (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

ระยะเวลาสอบ 2 ชม. 

อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

  

การสมัครสอบ

การสมัครสอบ จะมีรอบปกติ และรอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ

  สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

 • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

การสอบรอบปกติ และรอบพิเศษ

 1. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้
  • ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002
  • ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา
 2. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

การชำระเงิน

 1. โอนเงินสดจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีตามรายละเอียดดังนี้
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เลขที่บัญชี 944-0-28555-0
  • ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายมนัส สุดเจริญ
 2. การโอนค่าสมัครสอบ
  ผู้เข้าสมัครสอบจะต้องโอนเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือนเท่านั้น หากโอนก่อนหรือ หลังระยะเวลาที่กำหนดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร
 3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่าน Login เข้าสู่ระบบสมัครสอบอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 4. กรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินได้
  กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนพร้อมระบุเลขประจำตัวสอบมาที่ wilaiwan@nida.ac.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 5. การโอนเงินค่าสมัคร การส่งหลักฐานการโอนเงิน หากไม่โอนและส่งหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน ศูนย์ฯ ถือว่าท่านมิได้ประสงค์จะสมัครสอบในเดือนนั้นๆ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยส่วนงานราชการ
 2. ดินสอ 2B ขี้นไป ยางลบ

   

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA 

ดูคอร์สและตารางเรียน