CU-TEP

CU TEP

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

 • CU TEP คืออะไร

  นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
  ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

  ค่าสมัครสอบ
  900 บาท


  วิธีการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม


  ใบลงทะเบียน

  หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
  ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
  ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน
  ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้


  ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

  ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 900 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Onlineเท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่า ธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทยธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบน ใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


  ทดสอบอะไร?

  วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ


  ข้อสอบ CU-TEP

  ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดย่อย คือ

  1. Listening ทดสอบทักษะการฟังโดยให้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษาและตอบคำถามวัดความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
  2. Reading ทดสอบทักษะการอ่านโดยให้อ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ จำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที
  3. Writing ทดสอบความรู้ด้าน Grammar โดยให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ (Error recognition) จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
      

  ภาพรวมการสอบ  CU- TEP  (ช่วงเช้า)
  การสอบ
  จำนวนข้อ
  ระยะเวลา
  เวลาสอบ
  ประตูเปิด- ประตูปิด
  การฟัง
  (Listening)
  30 ข้อ
  30 นาที
  09.00 - 09.30 น.

  8.15 - 08.55

  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเวลาในการสอบรอบนั้นๆ ควรมาให้ทันตามเวลาที่ประกาศในตารางสอบ)

  การอ่าน
  (Reading)
  60 ข้อ
  70 นาที
  09.35 - 10.45 น.
  การเขียน
  (Writing)
  30 ข้อ
  30 นาที
  10.50 - 11.20 น


 • คะแนนเต็ม 120 คะแนน
 • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ
 • คะแนนสอบ CU-TEP จะประกาศหลังจากวันสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
 • หากพ้นกำหนดหลังจากปิดประตูห้องสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 • เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนสำเร็จ จะต้องพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการสอบ และต้องทำการสมัครใหม่
 • ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 5 นาที เริ่มใช้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


  หมายเหตุ

  ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนไว้ให้แล้ว

  ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
  Line ID @thebrightbrain
   ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 

   

   ตารางเรียน 

  CU-TEP - เข้าใจง่าย ไม่มีกั๊ก

  Private

  คอร์สเรียนส่วนตัว
  (ติวตัวต่อตัว)

  CU-TEP

  เลือกวัน-เวลาเรียนได้

  มีเรียน 2 แบบ
  แบบที่ 1
  เรียนสด online (ผ่านแอป Zoom)

  แบบที่ 2
  เรียนสด ที่ สถาบันฯ

  ค่าเรียนท่านแรก หรือท่านเดียว
  1 ท่าน @ 20 ชม. = 19,900 บาท
  1 ท่าน @ 30 ชม. = 29,000 บาท
  1 ท่าน @ 40 ชม. = 38,000 บาท
  1 ท่าน @ 50 ชม.=  46,500 บาท
  1 ท่าน @ 60 ชม. = 54,000 บาท

  หากมีท่านที่ 2 เป็นต้นไป
  ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

    ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น)
  หรือ Add Line ID @TheBrightBrain

    

   
   กำหนดการสอบ CU TEP 

  เนื่องจากการระบาดของโรคโควิท-19
  ตารางสอบ cu tep จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถาณการณ์

  กรุณาคลึ๊ก ดูตารางสอบ CU TEP ที่นี่

    
 คลิ็ก ดู แนวข้อสอบ  CU-TEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCU TEP