วิชาเฉพาะ 1

 วิชาเฉพาะ 1 นิด้า เพื่อเข้า ป.โท นิด้าภาคปกติ ในคณะที่กำหนด

วิชาเฉพาะสาขา 1 นิด้า คือ  ข้อสอบแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย
-คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ 
- ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 5 ข้อ
-ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ
(ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

 ตารางติว  GMAT  (วิชาเฉพาะ 1 และ 9 นิด้า )

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-
วิชาเฉพาะ 1& วิชาเฉพาะ 9

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)


A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 

(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 9 ม.ค.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 10 ม.ค. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

รอบ GM-01 สอนสด รับรองผล

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom


วัน เวลา ส. - อา. (10.30-16.30 น.)
เรียน ส. 15-23 ม.ค. 65

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
แบบที่ 1 สอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
แบบที่ 2 สอนสด online
( Live สด ด้วย App Zoom)
เรียนที่ไหนก็ได้

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 10 ชม. = 11,900 บาท
@ 15 ชม. = 15,500 บาท
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,500 บาท
@ 40 ชม. = 37,500 บาท
@ 50 ชม. = 45,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

   รับรองผล  วิชาเฉพาะ 1  550 คะแนน Up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ  หากสอบไม่ถึง 550 คะแนน

น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส GMAT แบบ Live (สด) ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันเรียนวันแรก 
ในรอบที่โรงเรียนเปิดเท่านั้น    โดยชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

 

 แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะ 1 นิด้า  (Oct 6,2012)
แนวข้อสอบนิด้า วิชาเฉพาะ 1 ทุกคณะ
26.) หน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบนโยบายด้านการเงิน
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. กระทรวงการคลัง
4. สำนักนายกรัฐมนตรี
29.) "ค่าเสื่อมราคา" มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. สินทรัพย์หมุนเวียน
2. สินทรัพย์ถาวร
3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4. สินทรัพย์เฉพาะ 
50.) สมควรมีร้านขายกาแฟที่ทำกำไรเดือนละ 5,000 บาท ถ้าเขาไม่ทำร้านกาแฟก็สามารถไปทำงานที่ธนาคารและมีเงินเดือนๆละ 30,000 บาท ค่าเสียโอกาสในการทำร้านกาแฟของสมควรเท่ากับ
1. 30,000 บาท
2. 35,000 บาท
3. 5,000 บาท
4. 25,000 บาท

แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะ 1 นิด้า (Jul 9,2011)  เพื่อสอบ ป.โท นิด้า ภาคปกติ
วิชาเฉพาะ 1 (แนว Gmat) รถ A ตามหลังรถ B  อยู่ 20 ไมล์ ซึ่งการเดินทางนี้ทั้งรถ A และ B ใช้เส้นทางเดียวกัน  รถ A วิ่งด้วยความเร็วคงที่ที่ 58 ไมล์ต่อชั่วโมง  รถ B วิ่งด้วยความเร็วคงที่ที่ 50 ไมล็ต่อชั่วโมง  ถามว่าอีกกี่ชั่วโมงที่รถ A จะไล่ทันรถ B และวิ่งนำหน้ารถ B ไป 8 ไมล์
1) 2.0        2) 2.5        3) 3.0      4)3.5
วิชาเฉพาะ 1 (ส่วนความรู้ทั่วไป เศรษฐศาสตร์) สิ่งใดต่อไปนี้ ไม่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ
1) การบริโภต    2) การลงทุนภาคเอกชน   3)รายจ่ายภาครัฐ    4)การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คลึ๊ก >>> ดูแนวข้อสอบนิด้า

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394

หรือ Line ID @thebrightbrain   

 

รายละเอียด การสมัครสอบ วิชา เฉพาะ 1 และ วิชา เฉพาะ 9

 

สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องจัดส่งเอกสาร และชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

การสมัครด้วยตนเอง (เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ยกเลิการสมัครด้วยตนเอง)
1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.ยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ และค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการสมัคร
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย และต้องมีตราประทับสถาบัน และมีเจ้าหน้าที่รับรองจำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

วิชาที่ต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษทุกคณะต้องสอบ
วิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)
หลักสูตรที่ต้องสอบ คือ
1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.บริหารธุรกิจ
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.การบริหารการพัฒนาสังคม
7.การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
9.เทคโนโลยีการบริหาร
10.การสื่อสารประยุกต์
11.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.กฏหมายและการจัดการ
13. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี และได้รับคะแนนในระดับเฉลี่ยที่สถาบันกำหนด สามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวแทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได้โดยคะแนนต้องเป็นดังนื้

เกณฑ์การยื่นคะแนน 
1.คะแนนทีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์ 

Toefl Internet - based 61 

Toefl Computer - based 173 

Toefl Paper – based 500 

IELTS  5


2. คะแนนที่ได้รับการยกเว้น การเรียนภาษาอังกฤษ

Toefl Internet - based 79 

Toefl Computer - based 213

Toefl Paper – based 550 

IELTS  6

 

Nida teap วิชาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ

Section I Modified Cloze (10 ข้อ)
เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

Section II Reading Comprehension (40 ข้อ)
เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

วิชาเฉพาะ 9

วิชาเฉพาะ 9 (สอบ 12.00 – 14.00 น.) ใช้ทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 เพื่อวัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59 ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
· คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ
· วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ

โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ เฉพาะ 9 ก็ได้ โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ
วิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน