วิชาเฉพาะ 9

วิชาเฉพาะ 9  นิด้า

 วิชาเฉพาะ 9  นิด้า คือ ข้อสอบเพื่อทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 ได้จัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59 ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
· คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ
· วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ

 คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ

เวลาสอบวิชาเฉพาะ 9 นิด้า ใช้เวลาทดสอบ 2 ชม. 

โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ (MBA  ภาคปกติ นิด้า) สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ก็ได้ โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ
วิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน

 ตารางติว  GMAT  (วิชาเฉพาะ 9 นิด้า )
   

คอร์สเตรียมสอบ GM05-2024

เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 9  และ Flex-MBA NIDA , Cfirm NIDA  เฉพาะ ส่วน GMAT  (คณิตศาสตร์, การใช้เหตุผล ความถนัดทางธุรกิจ )

-เพื่อสอบ Flex MBA   นิด้า รอบ 2/67 สอบ วัน อา 19 พ.ค. 67
-เพื่อสอบ Cfirm นิด้า รอบ 1/68 สอบ ประมาณ ก.ย-ธ.ค. 67
-เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 9 รอบ 3/67 สอบ ประมาณ มิ.ย-ก.ค. 67

รอบติว เฉพาะส่วน GMAT (คณิตศาสตร์, การใช้เหตุผล และความถนัดทางธุรกิจฯ) 


online (รีรัน) ผ่านโปรแกรม Zoom น้าาา
(สะดวก อยู่ที่ไหนก็เรียนได้)

  คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 
ครอบคลุม เนื่้อหา ครบทุกส่วนของ GMAT
(คณิตศาสตร์, การใช้เหตุผล และความถนัดทางธุรกิจฯ) 

เรียน รีรัน ผ่าน zoom 

Sec: GM05 เรียน ศ. 10 พ.ค.-อา. 12 พ.ค. 67

เรียน 3 วันดังนี้ค่าา

=>> 1) ศ..ที่  10 พ.ค. 67  (19.00-22.00 น.)
==> 2) ส. ที่ 11 พ.ค.. 67  (10.00-13.00 น.)
=>> 3) ส. ที่ 11 พ.ค.  67  (14.00-17.00 น.)
=>> 4) อา. ที่ 12 พ.ค.  67   (10.00-13.00 น.)
=>> 5) อา. ที่ 12 พ.ค. 67  (14.00-17.00 น.)

โปรโมชั่น
ที่ 1

*ลงทะเบียน ก่อน  21 เม.ย. ลด 2000 บ. เหลือ 5,900 บาท  
*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 22-28 เม.ย. ลด 1500 บ. เหลือ 6,400 บาท  
*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 29 เม.ย-6 พ.ค. ลด 1000 บ. เหลือ 6,900 บาท  

ลงทะเบียนตั้งแต่  7 พ.ค. 67   ราคา 7,900 บาท (ค่าเรียนปกติ)

  *ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) รวมค่าเอกสารแล้ว 

โปรที่  2

**รับทันที บัตรของขวัญ จากห้าง Lotus  มูลค่า 200 บ.  เมื่อลงทะเบียนพร้อมกันกับคอร์ส Eng-NIDA  (ชื่อคอร์ส NIDA TEAP)เพื่อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษ ของ Flex-MBA และ Cfirm

 

Private (ส่วนตัว) สอนสด
GMAT วิชาเฉพาะ 9 นิด้า

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
แบบที่ 1 สอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
แบบที่ 2 สอนสด online
( Live สด ด้วย App Zoom)
เรียนที่ไหนก็ได้

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 10 ชม. = 11,900 บาท
@ 15 ชม. = 15,500 บาท
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,500 บาท
@ 40 ชม. = 37,500 บาท
@ 50 ชม. = 45,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

   รับรองผล  วิชาเฉพาะ 1, 9  550 คะแนน Up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ  หากสอบไม่ถึง 550 คะแนน

น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส GMAT แบบ Live (สด) ได้ ในรอบที่โรงเรียนเปิดเท่านั้น
ภายใน 1 ปี นับจากวันเรียนวันแรก โดยชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

  รายละเอียด การสมัครสอบ วิชา เฉพาะ 1 และ วิชา เฉพาะ 9

สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องจัดส่งเอกสาร และชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

การสมัครด้วยตนเอง (เนื่องจากการระบาดของโรคโควิท 19 ยกเลิกการสมัครด้วยตนเอง)
1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.ยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ และค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการสมัคร
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย และต้องมีตราประทับสถาบัน และมีเจ้าหน้าที่รับรองจำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

วิชาที่ต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ทุกคณะต้องสอบ
วิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)
หลักสูตรที่ต้องสอบ คือ
1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.บริหารธุรกิจ
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.การบริหารการพัฒนาสังคม
7.การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
9.เทคโนโลยีการบริหาร
10.การสื่อสารประยุกต์
11.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.กฏหมายและการจัดการ
13. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี และได้รับคะแนนในระดับเฉลี่ยที่สถาบันกำหนด สามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวแทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได้โดยคะแนนต้องเป็นดังนื้

เกณฑ์การยื่นคะแนน
1.คะแนนทีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์

Toefl Internet - based 61

Toefl Computer - based 173

Toefl Paper – based 500

IELTS 5


2. คะแนนที่ได้รับการยกเว้น การเรียนภาษาอังกฤษ 


Toefl Internet - based 79

Toefl Computer - based 213

Toefl Paper – based 550

IELTS 6

 

Nida teap วิชาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ

Section I Modified Cloze (10 ข้อ)
เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

Section II Reading Comprehension (40 ข้อ)
เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

วิชาเฉพาะ 1
วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย
-คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ
- ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 5 ข้อ
-ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ
(ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

 

 …