Flex MBA

FLEX MBA NIDA

 

Updated  โครงสร้างข้อสอบ Flex MBA NIDA   6 ก.ย. 63 (9.00-11.00 น.)
ข้อสอบมีจำนวน 70 ข้อ   2 ชม.
ประกอบด้วยข้อสอบ GMAT 50 ข้อ และ ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ

คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ
TEAP เพื่อสอบ NIDA TEAP 9/63 วันที่ ส. 21 พ.ย. 63
และ Flex MBA  สอบวันที่ 29 พ.ย. 63 

(ตามคำเรียกร้อง)

 Pro รอบนี้
ลงทะเบียนก่อน 18 ต.ค. 63 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,400 บาท 

ลงทะเบียน 19 ต.ค. -  1 พ.ย. ลด 500 บ. เหลือ 6,900 บาท 

 ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ย.  7,400 บาท (ค่าเรียนปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)

Sec

วันเรียน

วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP 

TEAP-
ZL11

ตามคำเรียกร้อง

ส.& อา.

คอร์สเดียวครบ
ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์

รอบนี้ พิเศษ 
แถมตลุยโจทย์

Reading 4 ชม

(เรียน online ได้ 24 ชม.)

วันที่ 20 ก.ย.-20 พ.ย. 63

 ปูพื้น เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที
(ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ถึง 20 พ.ย. 63) 

รอบนี้ 
ตลุยโจทย์แนวจริง จนถึงล่าสุด
(รอบสอบวันที่ 19 ก.ย. 63)

  เรียนสดที่โรงเรียนเท่าน้้น จำกัด 20 ที่นั่ง

 เข้มข้น ตลุยโจทย์ 2 วัน

เรียนทุกวันเสาร์ (13.00-16.00 น.)
วัน ส. ที่ 7 & ส.ที่ 14 พ.ย. 63

Private

เรียนส่วนตัว
(มี 2 แบบ)

เรียน สด online 
แบบ Live สด
ถาม-ตอบได้เลย
ด้วยระบบ zoom

หรือ
เรียนสดที่สถาบันฯ


สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


การรับรองผล  NIDA-TEAP, Flex MBA  คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสดได้ที่สถาบันฯ 
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม  Tel. 0994653936 , 0867864394
หรือ Line ID  @thebrightbrain 


ตารางติว  GMAT  (Flex-MBA NIDA)

 คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-
Flex MBA NIDA

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

อา. (10.30-16.30 น.)


A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 
(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 18 ต.ค. 63
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 19-31 ต.ค.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ

-Cu-Best 4/63 สอบ 29 พย. 63
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/64 สอบ 29 พ.ย. 
-นิด้า วิชาเฉพาะ 1, 9 สอบ 16 ม.ค. 64
-Smart II รอบ 4-5 /63
เดือน พ.ย., ธ.ค. 63

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------

รอบ GM-ZA สอนสด
(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

เรียนทุกวันอาทิตย์ (10.30-16.30 น.)
(พัก 13.00-14.00 น.)

เรียน 1-22 พ.ย. 63

(เรียน 4 วันดังนี้
วัน อา. ที่ 1 & วัน อา. ที่ 8
วัน อา. ที่ 15 & วัน อา.ที 22 พ.ย. 63)


ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
2. แบบ Live สด ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,900 บาท
@ 40 ชม. = 36,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

การรับรองผล  GMAT- Flex MBA  คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสดได้ที่สถาบันฯ 
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   


Flex MBA  NIDA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

Flexible MBA (New)
 

ดูประกาศรับสมัค

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 40 - 41

รายการ Flex 40 Flex 41
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน 1 เมย. - 29 พค.63 13 กค. - 28 สค.63 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 25 ก.พ. 64
2. สมัครสอบ Online 1 เมย. - 22 พค.63 13 กค. - 21 สค.63 1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 18 ก.พ. 64
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 1 เมย. - 26 มิย.63 13 กค. - 18 กย.63 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63 6 ม.ค. - 19 มี.ค. 64
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 มิย.63 3 กย.63 25 พ.ย. 63 3 มี.ค. 64
5. วันสอบข้อเขียน 21 มิย.63 6 กย.63 29 พ.ย. 63 7 มี.ค. 64
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มิย.63 17 กย.63 15 ธ.ค. 63 18 มี.ค. 64
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 กค.63 29 กย.63 6 ม.ค.64 31 มี.ค. 64
8. สอบสัมภาษณ์ 15 - 16 กค.63 7 - 8 ตค.63 14 - 15 ม.ค. 64 8 - 9 เม.ย. 64
9. ประกาศผลคัดเลือก 30 กค.63 16 ตค.63 4 ก.พ. 64 23 เม.ย. 64
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 18 - 21 สค.63 27 - 30 ตค.63 15 - 18 ก.พ. 64 10 - 13 พ.ค. 64
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 18 - 22 สค.63 27 - 31 ตค.63 15 - 19 ก.พ. 64 10 - 14 พ.ค. 64
12. Intensive Course  พฤศจิกายน - ธันวาคม 63  มิถุนายน - กรกฎาคม 64
13. ปฐมนิเทศ ธันวาคม 63 กรกฎาคม 64
14. เปิดภาคเรียน  มกราคม 64  สิงหาคม 64
ประกาศรับสมัคร    

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท


 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA