Flex MBA

NIDA FLEX MBA

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBAภาษาอังกฤษ(สาขารัชโยธิน)  

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBA วิชาเฉพาะ(สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBA(สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 


สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม  Tel. 0994653936 , 0867864394
หรือ Line ID  @thebrightbrain 


Flex MBA  NIDA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

Flexible MBA (New)
 

ราายการ FLEX 37 FLEX 36
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
1. รับสมัครสอบข้อเขียน     1 เม.ย.-31 พ.ค.62 6 ก.ค.-30 ส.ค. 62
2. สมัครสอบ Online      1 เม.ย.-24 พ.ค. 62 8 ก.ค.-23 ส.ค.62
3. สมัครสอบสัมภาษณ์ (กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)     1 เม.ย.-26 มิ.ย.62 8 ก.ค.-20 ก.ย. 62
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน     6 มิ.ย.62 5 ก.ย. 62
5. วันสอบข้อเขียน     9 มิ.ย.62 8 ก.ย.62
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน     28 มิ.ย.62 20 ก.ย. 62
7. ประกาศชื่อและสถานที่สัมภาษณ์     10 ก.ค. 62 4 ต.ค. 62
8. สอบสัมภาษณ์     16-19 ก.ค.62 9-10 ต.ค.62
9. ประกาศผลคัดเลือก     9 ส.ค. 62 25 ต.ค. 62
10. รับเอกสารชึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน     19-22 ส.ค.62 4-7 พ.ย. 62
11. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     19-23 ส.ค.62 4-8 พ.ย. 62
12. Intensive Course มิถุนายน - กรกฎาคม 62  พฤศจิกายน - ธันวาคม 62
13. ปฐมนิเทศ  กรกฎาคม 62  ธันวาคม 62
14. เปิดภาคเรียน  สิงหาคม 62  มกราคม 63

 

ดูประกาศรับสมัค
 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA