แนวข้อสอบ CU BEST

ตัวอย่างข้อสอบ

CU-BEST รอบพิเศษ/2021   ล่าสุด (Aug 1,2021) 

แนวข้อสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/2021   ล่าสุด (Aug 1,2021) 

(Cu-Best คณิตศาสตร์)
ตรีและไตรวิ่งรอบสวนสาธารณะที่มีระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแต่วิ่งไปทิศตรงข้ามกัน ถามว่าตรีจะเจอไตร เมื่อตรีวิ่งไปกี่กิโลเมตร หากตรีวิ่งด้วยความเร็วเป็นสองเท่าของไตร

A) 10/3     B) 4       C) 5/3        D) 2        E) 1

แนวข้อสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/2021   ล่าสุด (Aug 1,2021)  
(Cu-Best การใช้เหตุผล)

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนและผู้จัดการหนึ่งคน พนักงานได้รับเงินเดือนเป็นสัดส่วนเท่าไรของผู้จัดการ โดยพนักงานทุกคนได้เงินเดือนเท่ากัน

1. เงินเดือนรวมที่จ่ายให้ทั้งหมดเท่ากับ 340,000 บาท

2. ผู้จัดการได้เงินเดือนเป็นสองเท่าหนักงานสองคน

 

Cu - Best 3/2020

 

Aug 2,2020
(รอบพิเศษ)

 

**พนักงานแผนกจัดซื้อ 200 คน  พนักงานแผนกการตลาด 300 คน  มีการแต่งงานข้ามแผนกจำนวน 15 คู่
หากสุ่มเลือกพนักงานมาแผนกละ 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานที่เป็นสามีและภรรยากัน มีค่าเท่าใด

Cu - Best 1/49

26 ก.พ.49

 

***วงกลม A มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็น 8 เท่าของรัศมีของ B จงหาอัตราส่วนของพื้นที่ระหว่างวงกลม B และ A
 1) 1 : 4        2) 1 : 8         3) 1 : 16       4) 1 : 10       5) 1 : 64


 

Cu-Best Eng.1/06

23 เม.ย.49

 

*** A rectangular kitchen floor measures 8 feets by 6 feets.
 A rectangular tile measures 9 inches by 6 inches. How many rectangular tiles is required to cover the rectangular kitchen floor?
 1) 11             2) 54           3) 64             4) 128             5) 145  


 

CU-BEST 2/49

18 มิ.ย. 49

 

IQ: วิชิตวิ่งเข้าเส้นชัยใช้เวลา 1 นาที 30 วินาที วิเชียรวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ใช้เวลา 1นาที 5วินาที วิชาญวิ่งเข้าเส้นชัยใช้เวลา 1 นาที 21 วินาที คนที่เข้าที่ 2 ใช้เวลามากกว่าคนที่ 1 อยู่ 10 วินาที แต่น้อยกว่าที่ 3 อยู่ 6 วินาที และคนที่เข้าอันดับสุดท้ายใช้เวลามากกว่าที่ 2 อยู่ 15 วินาที มีคู่แข่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนวิชาญเท่ากับผู้เข้าี่หลัง จงหาว่ามีคนเข้าแข่งขันกี่คน
1) 3 คน     2)4 คน       3)5คน       4)6คน       5) 7 คน
Data Suf: หากนำข้าว 2 สูตรมาผสมกัน จงหาว่าจะขายข้าวกิโลกรัมละเท่าใด
1)ข้าว A ราคาเฉลี่ย 100 บาท/kg
2)ข้าว B ราคาเฉลี่ย 80 บาท/KgMath:งานชิ้นหนึ่งให้ผู้หญิง 48 คน จะทำเสร็จ 16 วัน แต่ถ้าให้ผู้ชาย 16 คน จะทำเสร็จ 24 วัน สมมติมอบหมายให้ทำงานชิ้นนี้ โดยให้ผู้ชายทำ 12 คน เมื่อผ่านไป 14 วัน เพิ่มผู้หญิงอีก 12 คน เพื่อช่วยทำ ต้องทำงานชินนี้ อีกกี่วันถึงจะเสร็จ
1)6 วัน      2) 12 วัน     3) 16 วัน     4) 21วัน    5) 24 วัน


 

CU-BEST 3/49

20 ส.ค.49

 

IQ: ทำบุญวัดแห่งหนึ่ง แลกเหรียญด้วยธนบัตรใบละ 100 บาท 3 ใบ แลกเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท จำนวนเท่ากัน สรุปแล้วแลกเหรียญ 5 บาท ไปทั้งหมด
 กี่บาท
 1) 60           2) 80            3) 100            4) 120            5) 150
 Data Suf: เท่งได้รับอีเมล์)ฉันหรือไม่
 1) เท่งส่งอีเมล์มา
 2) ฉันส่งอีเมล์หาเท่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
 Math: ลังขนาด 40x60x30 นิ้ว จะสามารถบรรจุที่มีขนา 6x5x7 นิ้ว ได้มากที่สุด
 กี่กล่อง
 1) 420           2) 360           3) 320           4) 300           5) 288


 

Cu-best 4/49

26 พ.ย. 49

 

Math: ถ้าพนักงานใหม่ 50 คน ทำงานเเสร็จใน 4 ชั่วโมง และพนักงานเก่า 30 คน ทำงานเสร็จในเวลา 4 1/2 ชม. ถ้าใช้พนักงานใหม่ 10 คน รวมกับพนักงานเก่า 15 คน ทำงานใน 1 ชม. จะได้สัดส่วนเท่าไร
 1. 1/9 2. 29/180 3. 26/143 4. 1/5 5. 39/121
 Data: มุม z มีค่าในสามเหลี่ยม xyz
 1) มุม y มีค่า 40
 2) สามาเหลี่ยม xyz เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 IQ ผลรวมของ "มาสกวบงอสกวบกห" มีค่าเท่าไร
 1. 11 2. 12 3. 28 4. 30. 5. 365


Cu-Best 1/50 MBA

28 ม.ค.50

 

Math : โต๊ะอาหารกลมแบบจีน นั่งได้ 5 ที่นั่ง สำหรับผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน จะมีวิธีนั่งได้กี่วิธีโดยผู้หญิงทั้งสองคน ต้องไม่นั่งติดกัน
 1) 6 2) 8 3) 10 4) 12 5) 24

 Data Suff : จ่ายค่าบริการรวมค่าอาหารและค่าภาษี เป็นเงิน 1,380 บาท ค่าอาหารเป็นกี่บาท
 1) ค่าบริการรวมกับค่าภาษีเป็น 15% ของค่าอาหาร
 2) ค่าบริการรวมเป็น 2 เท่าของค่าภาษี 120 บาท

 IQ : ข้อใดข้างล่างนี้ที่ไม่เข้าคู่กัน
 1) เกวียน-วัว 2) รถยนต์-น้ำมัน 3) รถราง-ไฟฟ้า 4) ลิง-กล้วย 5) จักรยาน-รองเท้า


 

Cu-best (Eng)

22 เม.ย. 50

 

Math: Pangkung and Jame a trip to KAO-YAI. They drive to resort by speed at 60 km per hour. They return by at the same path at speed 75 km per hour . The trip entri is 200 km. What is the average They speed for a trip?
 1) 200/3 ( km/hr) 2) 190/3 ( km/hr) 3) 135 ( km/hr) 4) 68 ( km/hr) 5) 70( km/hr)

 IQ : A father wants to give 45 coins to his nine children so that each of them will receive different number of coins. What is the maximum number of coins that one of the children will receive?
 1) 9  2) 10 3) 12 4) 15 5) 20


 

Cu-Best 2/50

27 พ.ค. 50

 

Math: ม้วนวอลเปเปอร์ม้วนใหญ่ราคา 250 บาท ติดผนังได้ 60 ตารางฟุต และม้วนวอลเปเปอร์ม้วนเล็กราคา 60 บาท ติดผนังได้ 10 ตารางฟุต ถ้าห้องมีความกว้าง 11 ฟุต ยาว 20 ฟุต จะต้องเสียค่าวอลเปเปอร์อย่างน้องเท่าไร
 ก. 750 บาท ข. 990 บาท ค.1000 บาท ง. 1200 บาท จ. 1320 บาท

 Data : ค่าเฉลี่ยของ A และ B เท่าไร
 1) A+B = 6A
 2) A = 520 – B

 IQ: ชัชพงษ์มีหลาน 9 คน มีลูก 3 คน คือ วรพงษ์ นงค์นิตย์ และสุจินตรา โดยที่แต่ละคนมีลูกไม่เท่ากัน และมีอย่างน้อย 1 คน โดยนงค์นิตย์ มีจำนวนลูกมากกว่าวรพงษ์เท่ากับจำนวนลูกสุจิตราที่มากกว่านงค์นิตย์ จงหาจำนวนลูกของนงศ์นิตย์
 ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 จ.5


 

Cu-Best 3/50

26 ส.ค 50

 

Math: ถ้า p เป็นจำนวนเต็ม ข้อใดไม่มีโอกาสเป็นเลขคู่
 ก. 4p + 2    ข. p - 7    ค. 8p       ง. 2p + 3      จ. 5p + 6

 Data : ทางเชื่อมรถไฟระหว่างเมืองสุขสันต์กับเมืองหรรษายาวกี่กิโลเมตร
 1) รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 50 กม./ชม. จะถึงช้ากว่ากำหนด 12 นาที
 2) รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. จะถึงช้ากว่ากำหนด 30 นาที

 IQ: ฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมู 18 ตัว ไก่ 25 ตัว เป็ด 38 ตัว มีจำนวนขาในฟาร์มนี้กี่ขา
 ก. 81    ข. 162    ค. 188   ง. 200    จ.208


 

CU-BEST (ENG)

23 กค. 08

 

Math : It take 16 days for 48 women to complete a job that requires 16 men to complete in 24 days. 12 men initiate the work and after 14 days, 12 women join them. How many days will they together take to complete the job?
 1) 20 2) 6 3) 4 4) 12 5) 16

 IQ : Which one of the following answers is not the matched pair?
 1) pen-ink 2) cigarette-lightet 3) door-key 4) envelop-cutter 5) light-switch

 Data : How many days would it take if 8 workers are used to paint a room?
 1) In one day, a worker can paint 75% of total area of a room.
 2) 4 workers can paint 3 rooms in a day.


 

cu-best 4/50

25 พ.ย. 50

 

คณิต: เครื่องบินสองลำบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลาบ่ายโมงตรง โดยลำแรกบินไปทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 150 ไมล์ต่อชั่วโมง ลำที่สองบินไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 200 ไมล์ต่อชั่วโมง แล้วเครื่องบินทั้ง 2 ลำ อยู่ห่างกันกี่ไมล์ เมื่อเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง
 1) 250 ไมล์ 2) 375 ไมล์ 3) 500 ไมล์ 4) 525 ไมล์ 5) 600 ไมล์

 data suf: ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นชายมาประชุมในวันนี้กี่คน
 1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นชายที่มาประชุมนับจำนวนได้ 2 เท่าของผู้ถือหุ้นที่เป็นหญิงที่มาประชุมวันนี้
 2) ผู้ถือห้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 300 คน

 IQ : จากประโยคด้านล่างมีสัตว์ซ่อนอยู่กี่ชนิด?
 "มีคนรู้จักบางคนกล่าวชมดาราที่รู้จักใช้เวลาไม่เสียเปลา"
 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5cu-best 4/50 (25 พ.ย. 50)


Cu-Best 1/51

27 ม.ค.51

 

Cu-Best 1/51 (27 ม.ค.51)
 คณิต : ในการสำรวจโดยสอบถามประชาชน ปรากฎว่ามีคนใช้สื่ผ่านทางโทรทัศน์ 65% และใช้สื่อผ่านทางหนังสือพิมพ์ 40% ถ้าใช้สื่อผ่านทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 25% ถามว่ามีผู้ที่ไม่ใช้สื่อทั้งสองเลยเป็นเท่าใด
 1) 0% 2) 5% 3) 10% 4) 15% 5) 20%

 data suff : กล่องใบหนึ่งบรรจุบัตรไว้ 3 ชนิด คือ ห้าร้อย หนึ่งร้อย และยี่สอบ อยากทราบว่ามีธนบัตรแต่ละชนิดกี่ใบ
 1) นับจำนวนธนบัตรแล้วมี 10 ใบ
 2) จำนวนเงินทั้งหมด 1,320 บาท
 IQ : ให้หาตัวเลขที่ต่างจากตัวเลขอื่น
 1) 1287 2) 2468 3) 3547 4) 5915 5) 8732


 

Cu-Best Eng

25 พ.ค. 51

 

If you roll a fair-sided dice twice. What is proability of getting double?
 1. 1/3 2. 1/6 3. 1/12 4. 1/24 5. 1/32


 

Cu - Best 3/51

24 ส.ค. 51

 

Gmat : จงหาค่า x เมื่อ (x-10)(2x+21) = 195
ก. -3   ข. 3   ค. 5   ง. 10   จ. -5/2
 
Data Suff : ราคาขายเฉลี่ยของส้มแป้นเท่าไร
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) 5 วันแรกราคาขายเฉลี่ยของส้มแป้น กิโลกรัมละ 54 บาท
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) 5 วันหลังราคาขายเฉลี่ยของส้มแพงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 63 บาท
 
IQ : สัตว์ใดไม่เข้าพวก
1) หมู  2) หมา  3) แมว  4) มด  5) ม้า
 
บทความสั้น : โฆษก ตำรวจมาเลเซียระบุว่าจะลดค่าปรับให้ประชาชนที่ถูกใบสั่ง 50 % หากชำระค่าปรับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบสั่งส่วนประชาชนที่จ่ายค่าปรับเลยเวลา 30 วัน แต่ยังไม่ได้รับหมายศาลจะได้รับส่วนลด 30% ขณะที่ประชาชนที่ไม่ยอมจ่ายค่าปรับจนได้รับหมายศาล จะไม่ได้รับส่วนลดใดๆ มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากวิจารณ์ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนกฎ จราจรมากขึ้น
ข้อใดผิดจากข้อความข้างต้น
1) ผู้ใช้รถใช้ถนนผิดกฎจราจรจะเสียค่าปรับไม่เท่ากัน
2) ควรไปจ่ายค่าปรับภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับใบสั่ง
3) ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ในมาเลเซียมีรายได้น้อย
4) ไม่มีการลดค่าปรับมากกว่า 50%
5) ไม่มีการลดค่าปรับน้อยกว่า 30%


 

Cu-Best (Eng) 2/08

26 ตุลาคม 2551

 

Math : Draw a rectangular with width w and height h. If increase width by 10 percent and height by 20 percent. What is the area of a new rectangular?
A. 30 wh    B. 32 wh    C. wh    D. 1.3 wh     E. 1.32 wh
ก. -3   ข. 3   ค. 5   ง. 10   จ. -5/2
 
IQ : Jinny has 7 coins which total value equal to 20 bahts. The coins that she possesses include 1-baht, two-baht, five-baht and ten-baht coins can there be?
1) 2    2) 3   3) 4   4) 5    5) 7


 

Cu - Best 4/51

23 พ.ย. 51

 

Gmat : ถ้านักเรียน 100 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนชายต่อหญิงเป็น 3:7 ต่อมามีนักเรียนเดินออกนอกห้องจำนวน 20 คน โดยออกเป็นจำนวนชายและหญิงเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ดังนั้นสัดส่วนใหม่คิดเป็นเท่าใด
ก. 1:7   ข. 1:3   ค. 2:7   ง. 1:6   จ. 3:7
 
Data Suff : จากการสำรวจรถ 89 คัน จะมีกี่คันที่ติดตั้ง GPS และสัญญาณกันชน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) มี 50 คัน ที่ติดตั้ง GPS
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) มี 39 คัน ที่ติดตั้งสัญญาณกันชน
 
IQ : ถ้า ขณะนี้ฉันมีอายุเป็นสองในห้าของพี่สาว ซึ่งสองปีที่แล้วฉันมีอายุเป็นหนึ่งในสี่ของพี่สาวและอีกสองปีข้างหน้า ฉันจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพี่สาว
1) 4     2) 17     3) 35     4) 19    5) 10
 
บทความสั้น : อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นศูนย์รวมของการ Outsource แรง งานด้านไอทีของประเทศอินเดียกำลังเติบโตอย่างสูง โดยเฉพาะในธุรกิจการทำแบ็คออฟฟิต และบริการคอลเซนเตอร์ คาดว่าในปี 2003-2004 มีมูลค่าสูงถึง 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว โดยในขณะนี้อินเดียมีผู้เชี่ยวชาญและแรงงานด้านไอทีกว่า 800,000 คน ซึ่งมาจากสามบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจไอทีของอินเดีย
1) เป็นศูนย์กลางของการ Outsource แรงงานด้านไอที
2) การบริหารด้านแบ็คออฟฟิตเติบโตสูงขึ้น
3) ในปี 2003-2004 อุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงถึง 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) อินเดียใช้คนไม่ต่ำกว่า 800,000 คน เพื่อการรับ outsource ด้านไอทีจากสหรัฐฯ
5) กิจการขนาดใหญ่ด้านไอทีหลายบริษัทเป็นของอินเดียเอง


 

Cu - Best 1/52

1 ก.พ. 52

 

Gmat : ถ้า 2x + y > 10 และ 3x - y > 5 แล้วข้อใดเป็นไปไม่ได้ 
ก. x > 3          ข. x > 75       ค. x < 3         ง. x < 4          จ. x < 5
 
Data Suff : แก้วมีเงินเดือนเท่าไร
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) แก้วมีเงินเดือนมากกว่าเพชร 2 เท่า
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) เพชรมีเงินเดือนเป็น 40% ของเงินเดือนที่แก้วและเพชรได้รับรวมกัน
 
IQ : ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 10 อีก 100 วันเป็นวันที่ 19 เดือนนี้เป็นเดือนอะไร
1) ธันวาคม     2) กุมภาพันธ์     3) มกราคม     4) เมษายน    5) มีนาคม
 
บทความสั้น : ซิ ตี้กรุป อิงค์ กลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ปลดพนักงาน 1,000 คนในนิโกคอร์เดียลซิเดียวริตี้ หน่วยงานในเครือที่ญี่ปุ่นเกษียรอายุก่อนกำหนดส่วนหนึ่งของแผนเลิกจ้าง พนักงานทั่วโลก 52,000 คน ในช่วงเวลาบริษัทเจอปัญหาอย่างหนักในวิกฤตสินเชื่อโลก
ข้อใดคือข้อสรุปของข้อความข้างต้น
 
1) พบวิกฤตสินเชื่อโลกต้องลดคนงาน
2) มีการปลดพนักงาน 1,000 คนในนิโกคอร์เดียลซิเดียวริตี้
3) ปลดพนักงานญี่ปุ่นผ่านโครงการเกษียรอายุก่อนกำหนด
4) มีคนถูกเลิกจ้างทั่วโลก 52,000 คน
5) มีการปลดแรงงานในญี่ปุ่นและทั่วโลกเนื่องจากมีวิกฤต


 

Cu - Best 2/52

26 เม.ย. 52

 

Gmat : นันท วัฒน์และนนททิพย์ ช่วยกันล้างรถ 5 คัน เสร็จในเวลา 30 นาที ถ้านันทวัฒน์ล้างรถ 5 คัน เสร็จใน 45 นาที ดังนั้นนนททิพย์ใช้เวลาเท่าใดในการล้างรถ 3 คัน
ก. 15   ข. 30   ค. 45   ง. 54   จ. 27
 
Data Suff : สามเหลี่ยม 2 รูป เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการหรือไม่
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) สามเหลี่ยมทั้งสองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) สามเหลี่ยมทั้งสองมีเส้นรอบรูปเท่ากัน
 
IQ : ถ้า A  B  C  เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 0-9 โดยไม่ซ้ำกัน และมีค่าดังความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ข้างล่างนี้
                 C   B   A
                      A   B     +
                 C  C   C
1) 6       2)  8         3) 9       4)  11         5)  14
 
บทความสั้น : เมียนมาร์ แอร์เวย์ เนชั่นแนล (เอ็มเอไอ) สายการบินแห่งชาติพม่าระงับเที่ยวบินสู่ไทยและมาเลเซียจนถึงสิ้นเดือนนี้ หลังบริษัทประกันภัยในกรุงลอนดอน อังกฤษ ปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องบินโดยสารที่ใช้บินในสองเส้นทางดังกล่าว โดยอ้างวิกฤตการเมืองในพม่าที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามเอ็มเอไอ ชี้แจงว่าขณะนี้ทางสายการบินกำลังหาเครื่องบินทดแทนอยู่
ข้อความใดถูกต้องจะทำให้ข้อความข้างต้นผิดทั้งหมด
1) เมียนมาร์ แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช่สายการบินแห่งชาติพม่า
2) การระงับเที่ยวบินมีเฉพาะจากพม่าสู่ไทย
3) บริษัทประกันภัยในกรุงลอนดอน อังกฤษไม่ได้ปฏิเสธความคุ้มครองเครื่องบินโดยสาร
4) ไม่มีวิกฤตการเมืองในพม่า
5) เอ็มเอไอ หาเครื่องบินทดแทนได้แล้ว


Cu - Best 3/52

23 ส.ค. 52

 

Gmat : ผู้ จัดการบริษัทให้โบนัสพนักงานตำแหน่งดาวทองและดาวเงิน  โดยมีพนักงานดาวทอง 10 คน และมีพนักงานตำแหน่งดาวเงิน 6 คน ถ้าโบนัสของพนักงานดาวทอง 5 คน มีจำนวนเท่ากับโบนัสของพนักงานดาวเงิน 7 คน ถามว่าพนักงานดาวทองได้เงินมากกว่าพนักงานดาวเงินเท่าใด
ก. 100   ข. 120   ค. 80   ง. 115   จ. 135
 
Data Suff : หยิบลูกบอล 2 ลูก จากกล่องทึบที่มีลูกบอลแค่ 2 สี คือ ขาวและดำ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สีขาวทั้งสองลูกเป็นเท่าใด
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลลูกแรกเป็นสีดำ เท่ากับ 1/3
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) มีลูกบอลสีขาวในกล่อง 24 ลูก
 
IQ : ถ้าตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวแรกของตัวเลขที่เรียงลำดับแล้ว ให้หาตัวสุดท้าย
            T    F    S    E    T    T    F    ?
1) C       2)  E        3) M       4)  O         5)  S
 
บทความสั้น : ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจมีทั้งคนที่สำเร็จและคนที่ล้มเหลว แต่ทั้งสองต่างกันตรงที่มีลูกค้าเหมือนกันแต่มีความพยายามที่จะบริหารลูกค้า ต่างกัน และปัจจุบันสิ่งที่จะทำให้ชนะหรือแพ้ ตัวตัดสินคือ Customer Delight คือ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้าเป็นใหญ่และได้รับสิ่งที่ตรงใจเค้ามากที่สุด
ข้อใดคือข้อสรุปของผู้เขียน
1) ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจมีทั้งคนที่สำเร็จและล้มเหลว
2) ผู้บริโภคคือบุคคลที่สำคัญที่สุด
3) ผู้ที่สำเร็จในวิกฤตเศรษฐกิจ คือ ผู้มีความสามารถในการบริหารที่จะทำให้ลูกค้ารับสิ่งที่ตรงกับใจมากที่สุด
4) ในภาวะเศรษฐกิจ ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจะทำให้ชนะในการดำเนินธุรกิจ
5) ในวิกฤตเศรษฐกิจมีทั้งความต่างและความเหมือน แต่ตัวตัดสินคือ Customer Delight


 

Cu ? Best (Eng)

25 ตุลาคม 2009

 

Math : Palm bought four packs of cupcake at 15 baht. And she sold six packs at 25 baht. If she made profit 200 baht  from the total amount of cupcake. How many packs of cupcake that she bought?
1) 60       2) 120       3) 240       4) 320      5) 480 
 
IQ : What is the next number?
672   84   12   2     ?
1) -50       2) -15        3) 2/5       4) 39       5) 71


CU-BEST 4/52

29 พฤศจิกายน 2009

 

Gmat : ถ้า 20% ของ x มีค่าเท่ากับ 2a และ 45% ของ x มีค่าเท่ากับ b/2 แล้ว  a + b คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของ x
1) 25   2) 50   3) 600   4) 85   5) 100
 
Data Suff : มีคนรอต่อคิวซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอยู่กี่คน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) คนขายสามารถขายได้นาทีละ 2 คน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) คนซื้อเข้ามาต่อคิวเพิ่มนาทีละ 4 คน
 
IQ : คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่
1) หู       2)  ปอด        3) ขา        4)  หัวใจ         5)  ตา


 

Y-MBA KU 53 (29 พ.ย.52)

29 พฤศจิกายน 2009

 

Math : ผลคูณของเลขสามจำนวนเรียงกันเท่ากับ 1320 จงหาผลรวมของเลขสามจำนวนนี้
1) 27         2) 30          3) 33      4) 36          5)  39
 
ความรู้ทางด้านบริหาร : ใน การดำเนินงานของกิจการแห่งหนึ่ง หากต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการควบคุมการดำเนินงาน ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1) งบประมาณ
2) ต้นทุนเสียโอกาส
3) ต้นทุนมาตรฐาน
4) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
5) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 3
 
ภาษาอังกฤษ : If  the  weather  had  been  better , we will have  gone  to  the  sea. But  it  wasn' t  so  we  didn' t.


cu-best (ไทย)

13 มิถุนายน 2010

 

(Math)  เลขจำนวนหนึ่งประกอบด้วยเลขสองหลัก ผลรวมของเลขทั้งสองหลักมีค่าเท่ากับ 10
    แต่ถ้าสลับหลักกันตัวเลขใหม่จะมากกว่าจำนวนเดิมอยู่ 18 เลขจำนวนเดิมมีค่าเท่าไร
    1. 64       2. 46       3. 73       4. 37       5. 91
(การใช้เหตุผล) บีมมีรายได้จากการขายรองเท้าเท่าไรในเดือนมีนาคม
    1. รายได้เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเท่ากับ 141,000 บาท
    2. เดือนกุมภาพันธ์ บีมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 20%


 

CU-BEST (ENGLISH) 2/2010

13 มิถุนายน 2010

 

(MATH). Find the word that does not belong to the group.
    1. racecar   2. book   3. wow    4. noon   5. dad
(DATA) Is x a prime number ?
    1. x is an even number.
    2. x can not be divided evenly by an ood number other than 1.


 

Cu- Best 3/53

22 สิงหาคม 2010

 

Gmat : ห้าง สรรพสินค้าแห่งหนึ่ง จัดรายการมอบโชคให้กับลูกค้า โดยให้หยิบลูกบอลจากกล่อง 2 กล่อง กล่องละ 1 ลูก ให้ได้ลูกบอลคนละสี จึงจะได้บัตรมูลค่า 500 บาท ถ้ากล่องใบแรกมีลูกบอลสีขาว 5 ลูก และมีสีเหลืองอยู่ 3 ลูก ส่วนในกล่องใบที่สองมีลูกบอลสีขาวอยู่ 4 ลูก และมีสีเหลืองอยู่ 8 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนหนึ่งจะได้รับบัตรมูลค่า 500 บาท
1)   5/96          2)   5/12              3)   1/10             4)   10/21         5)   13/34
 
Data Suff : สุดใจ   สุดจิต   และสุดจริง  มีเงินในธนาคารเฉลี่ย 1 ล้านบาท คนที่มีเงินน้อยที่สุดมีเงินเท่าไร
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) สุดใจมีเงินมากที่สุด คือ 1.3 ล้านบาท
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) ในสามคน มีคนหนึ่งมีเงินในบัญชี 7 แสนบาท
 
IQ : คู่ใดในข้อข้างล่างนี้ไม่คู่กัน
1)   ดินสอ-ดินเหนียว    2)   ท่าน้ำ-ท่าเรือ     3)   ยางลบ-ยางรถ     4)   ก้อนหิน-ก้อนกรวด     5)   ยาดม-ยาอม


 

Cu ? Best 4/53

28 พฤศจิกายน 2010

 

Gmat : ใน ปีการศึกษานี้ มีนิสิตชายและหญิงเข้าใหม่ต่างจากปีที่แล้ว 5% ถ้าปีนี้มีนิสิตชายและหญิงเพิ่มขึ้น 31 คน และ 49 คน ตามลำดับ แล้ว ปีการศึกษานี้มีนิสิตชายและหญิงรวมกันกี่คน
1)   1080          2)   1400              3)   1480             4)   1600         5)   1680
 
Data Suff : นายประจิตจะขับรถจากเมืองมเหศักดิ์ถึงเมืองช่องสามก่อนหรือหลังนายประจักษ์
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) นายประจิตขับรถด้วยความเร็วมากกว่านายประจักษ์ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) นายประจักษ์ออกจากเมืองมเหศักดิ์ก่อนนายประจิต 1 ชั่วโมง

IQ : ถ้า 1+4-2 = เขียว และ 3+3-1 = ฟ้า แล้วถามว่า 5-4+1 = ?
1)   ส้ม        2)   ชมพู     3)   เหลือง     4)   ม่วง     5)   แดง


 

Cu - Best 1/54

23 ม.ค. 54

 

Gmat : ขวด บรรจุน้ำมันหล่อลื่น 3 ขวด มีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ 1/2  , 3/4  และ 2/3  ถ้าต้องการแบ่งน้ำมันในแต่ละขวดให้มีปริมาณเท่ากัน แล้วในแต่ละขวดจะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นอยู่เท่าใด
1)   0.55          2)   0.48              3)   0.66             4)   0.69         5)   0.79 
 
Data Suff : ในงานแสดงแห่งหนึ่งได้สำรองที่นั่งสำหรับบัตรเชิญ 300 ที่นั่ง จะมีคนมาร่วมงานด้วยบัตรเชิญกี่คน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) 4 ใน 5 ของคนได้บัตรเชิญ ตอบรับเข้าร่วมงาน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) ผู้ตอบรับเข้าร่วมงานทั้งหมด 240 คน มาร่วมงานครึ่งหนึ่ง


IQ : ให้หาอักษรตัวสุดท้าย
       ห      ห      อ     ษ      ต     ส       ?
1)   ก        2)   ต     3)   ท     4)   ช     5)   ส


 

Cu-Best 3/54

18 กันยายน 2011

 

Math : วัว 10 ตัว กินหญ้า 3 ไร่ ใช้เวลา 50 วัน นายยิ่งเลี้ยงวัว 12 ตัว จะต้องใช้หญ้าทั้งหมดกี่ไร่ในเวลา 30 วัน
 1) 8         2) 15         3) 20              4) 7.2              5) 8.4 


Data Suff : พรรค เรารักกันสำรวจความเห็นจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 600 คน โดยมีสามทางเลือกให้ตอบ คือ เลือก ไม่เลือก และยังไม่ตัดสินใจ อยากทราบว่ามีคนเลือกพรรคเรารักกันกี่คน 
1) คนเลือกพรรคเรารักกันมากกว่าคนไม่เลือก 200 คน
2) คนที่ยังไม่ตัดสินใจมากเป็น 2 เท่า ของคนไม่เลือกพรรคเรารักกัน


IQ : ข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
1) ขี่ช้างจับตั๊กแตน     2) เข็นครกขึ้นภูเขา   3) น้ำขึ้นให้รีบตัก   4) ไก่ได้พลอย   5) หมูหมากาไก่


Cu - Best 1/55

29 ม.ค 55

 

Gmat : ปี 2012 ทีมรักบี้ออล์แลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์ ชนะ 2 ครั้ง จากการลงเล่น 4 ครั้ง ถ้าในรอบปีนี้ ทีมรักบี้ ออล์แลนด์ยังเหลือการลงเล่นอีก 16 ครั้ง ถ้าต้องการให้สถิติทั้งปีเป็นชนะ 75% ทีมรักบี้ออล์แลนด์จะต้องชนะเพิ่มอีกกี่ครั้ง
ก.12 ข. 13 ค. 14 ง. 15 จ. 16
 
Data Suff : จงหาค่าเฉลี่ยของอายุน้อย นิด และเล็ก
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1) น้อยมีอายุมากกว่านิด และเล็กอยู่ 10 ปี
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2) น้อยมีอายเป็น 2 เท่าของอายุนิด และเล็กรวมกัน
 
IQ : ในปีนี้วันปีใหม่สากลตรงกับวันอาทิตย์ วันปีใหม่จีนตรงกับวันจันทร์ ถามว่าวันปีใหม่ไทยตรงกับวันอะไร
1) ศุกร์ 2) เสาร์ 3) อาทิตย์ 4) จันทร์ 5) อังคาร


 

แนวข้อสอบ CU BEST 3/55

7 ตุลาคม 2012

(100 ข้อ) ตอบถูกได้ 5 ตอบผิด ติดลบ 2 คะแนนคะ

วิเคราะห์การอ่าน
เอซูสประสบความสำเร็จใน ตลาดโน๊ตบุ๊ค  จากการนำเสนอนวัตกรรมผ่านสินค้าที่เป็นพรี่เมียม เพื่อให้กลุ่มเป้าหลายรับรู้แบรนด์เอซุส  คือสินค้านวัตกรรมและค่อยขยายตลาดไปยังตลาดกลางและล่างเพื่อสร้างการเติบโต ด้านส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง เอซุสมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดโนํตบุค 12%  และในปีนี้คาดหวังการเติบโตเป็น 17-18% ในสิ้นปี  ความสำเร็จของเอซุสมาจากข้อใดเป็นหลัก
1. สร้างการรับรู้การเป็นแบรนด์นวัตกรรมผ่านสินค้าพรีเมี่ยม
2. การขยายตลาดไปยังกลุ่มกลางและล่าง
3. การสร้างการเติบโตของยอดขายโดยใช้กลยุทธ์หลายอย่าง
4. การออกสินค้าที่มีนวัตกรรมอย่างเสมอ
5. การสร้างตลาดกลางและล่าง
Data Suff (การใช้เหตุผล) 
41. สมคิด  สมควร สมหวัง  และสมชาย  คนที่ได้เงินเดือนสูงสุดมีเงินเดือนมากกว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำสุดเท่าไร
1. ทั้ง 4 คน  มีรายได้เรียงกัน  โดยแต่ละคนจะห่างกัน 10,000 บาท
2. เงินเดือนเฉลี่ยของทั้ง 4 คนเท่ากับ 50,000 บาท
MATH (คณิตศาสตร์)
รถเมล์สาย  ก,ข,ค  ออกจากสถานีต้นทางเดียวกัน  โดยรถจะออกทุก 3, 4  และ 6 นาที ตามลำดับ  ถ้ารถเมลย์ทั้ง สามสายเริ่มออกรถเที่ยวแรกจากสถานีเดียวกันเวลา 6.00 น. จงหาว่ารถจะเริ่มออกจากสถานีพร้อมกันทั้งหมดกี่ครั้ง  จนถืงเวลา 12.00 น.
1.  12
2.  18
3.  24
4.  30
5.  36
ตาราง และกราฟ 
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ รายงานการเปรียบเทียบของราคาข้าว  หก ชนิด  ระหว่าง หกประเทศ  ข้าวทั้ง หกชนิดประกอบด้วยข้าวนิ่ง, ข้าว 5 %,  10%, 15%, 25%, (หมายความว่า.........
71. ข้อใดมีราคาต่อตันมากที่สุด
1. ข้าว 5% จากปากีสถาน
2. ข้าว 25 % จากไทย
3. ข้าวนึ่งจากอินเดีย
4. ข้าว 10% อุรุกวัย
5. ข้าว 15%  สหรัฐฯ
IQ (ปัญหาเชาวน์) 
92. ถ้า 18825135  คือ RHYME  แล้ว 22119914519  คืออะไร
1. REGULAR
2.  PLAYED
3. CHULA
4. UNIVERSITY
5. BUSINESS