แนวข้อสอบ CMMU

ตัวอย่างข้อสอบ

MBA ภาคปกติ Cmmu 49

11 มี.ค. 49

 

*** Eng ***Watch is distilled by convert it to steam and
                                a               b               c
 condensing it
        d
 *** Gmat
***เมื่อต้นปีฝากเงินธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 212,000 บาท อยากทราบว่า ธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด หากฝากเงินเป็นเวลา 1 ปี มีเงินอยู่ในธนาคารเป็นจำนวน 221,540 บาท
 1) 4             2) 4.5           3) 5             4) 5.5            5) 6


 

MBA - Inter Cmmu 49

11 มิ.ย. 49

 

***Gmat ***The distance from Bangkok to Pattaya is 150 km. On the map this is 3 inches. What is the actual distance from A to B if they are 4 inches apart from the map?
 a) 150       b) 160       c) 180        d) 200       e) 250

 *** Eng ***A dine is worth _______ than a quarter.
 a) as          b) less          c) much       d) least 


 

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล Cmmu หลักสูตรไทย

4 ก.พ. 50

 

Eng: The advent of video art may herald the extinction of painting , so well as live theater.

 Gmat: มีตระกร้าใส่ลูกบอลสีแดง 3 ลูก สีฟ้า 2 ลูก และสีดำ 5 ลูก อยากทราบว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 1. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงติดกัน 3 ครั้ง มีมากว่า 1%
 2. หลังจากการหยิบลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีฟ้า 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลสีดำได้ใน 3 ครั้งมีมากกว่า 55%
 3. หลังจากหยิบลูกบอลสีแดง 1 ลูก ความน่าจะเป็นในการหยิบได้สีแดงหรือสีฟ้าในครั้งที่ 2 มีน้อยกว่า 33%
 ก) ข้อ 1 เท่านั้น ข) ข้อ 2 เท่านั้น ค) ข้อ 3 เท่านั้น ง) ข้อ 1 และ 2 จ) ข้อ 2 และ 3

 ส่วน Data Suf: ในการสำรวจทางโทรศัพท์เกี่ยวกับร่างกฎหมาย มีผู้ถูกสอบถามทั้งสิ้น 600 คน มีทั้งมีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และยังไม่ตัดสินใจ ดังนั้น อยากทราบกว่า มีผู้ตอบกี่คนที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้
 1) จำนวนของผู้ที่เห็นด้วยมีมากกว่าผู้ที่เห็นด้วย 200 คน
 2) มี 200 คน ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า 2 เท่าของจำนวนคนที่ไม่เห็นด้วย