IELTS (International English Language Testing System)

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เรียน หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และ คำศัพท์ในการใช้ภาษา
IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล และIDP : IELTS Australia ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติสูงสุด ซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบัน กองตรวจคนเข้าเมือง และ องค์กรของรัฐบาลอีกหลายแห่ง
สำหรับการสอบ IELTS ผู้สมัครควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

ใบสมัคร IELTS***
*คู่มือการลงทะเบียนปี 2556 (กรุงเทพ)
*คู่มือการลงทะเบียนปี 2556 (เชียงใหม่)
*หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
*รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
***หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

Documents for registration (IDP)

 
  • Completed  and  signed Application Form (ติดต่อรับที่ IDP หรือที่ The Bright Brain ได้)
  • Completed and singed Registration Guide  (ติดต่อรับที่ IDP หรือที่ The Bright Brain ได้)
  • IELTS Fee (ค่าสมัครสอบ 5,900 บ.)
  • Two American Visa size Photos (2 x 2 inches) taken with last 6 months, no glasses (รูปถ่ายแบบอเมริกันวีซ่า 2 ใบ)

Original Thai National ID Card or Passport with 1 signed Copy (สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอรต์)

ค่าทดสอบ
เมื่อสมัครสอบกับบริติช เคานซิล British Council  ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท  
ส่วนถ้าสมัครสอบกับ IDP  ค่าสมัครสอบ 5,900 บาท
(นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป) ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร
ล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆ
ได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบ ในวันสอบด้วยเหตุผล
ด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบ เป็นวันสอบครั้งถัดไป
หรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย
โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนวันสอบศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

ผลการสอบ IELTS และความหมายของคะแนน

  1. ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการโดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และ ความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด
  2. ผู้สอบสามารถขอรับผลการสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผลการสอบจะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป หรือ 13 วันหลังจากการสอบ โดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์ หรือรอรับผลการสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะจัดส่งออกไปในวันอังคาร (17 วันหลังจากการสอบ)
  3. บริติซ เคานซิลจะไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจนถึงระดับผู้มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ
  5. โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะรับผลการสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวม 6 หรือ 6.5ในการเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามผู้สอบควรตรวจสอบระดับผลคะแนนที่เป็นที่ต้องการกับทางสถาบันการศึกษาที่ได้สมัครไว้ด้วย
  6. ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

 

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาหรือการฝึกงาน
 การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบ 
การฟัง และ การพูด เหมือนกัน แต่จะสามารถเลือกหมวดการสอบในส่วนของการอ่าน
 และการเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training)
 หรือ แบบเชิงวิชาการ (Academic) ได้ ผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อ
 ควรเลือกสอบหมวดการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading and Writing Modules)
ผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะไปฝึกงานหรืออพยพย้ายถิ่นฐาน
 ควรเลือกสอบหมวดการอ่านและการเขียนเชิงการฝึกอบรมทั่วไป 
(General Training Reading and Writing Modules.)

* หมวดการสอบเชิงวิชาการ (Academic Module) จะประเมินความรู้ความสามารถของผสมัครู้
สอบในใช้การภาษาเชิงวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น การเจรจาโต้ตอบที่ซับซ้อน
การอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดนามธรรม และ การจัดการข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

* หมวดการสอบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training Module)จะประเมินความสามารถ
ทางภาษาของผู้สมัครสอบอย่างกว้างๆ โดยการสอบในหมวดนี้จะเหมาะกับ
ผู้สมัครที่จะนำผลสอบไปใช้เพื่อการฝึกงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
หรือเพื่อการประกอบอาชีพ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 
การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียนจะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดยจะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่น ๆ
 
 

การฟัง

เวลา: ประมาณ 30 นาที
ผู้สอบจะต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทป ซึ่งจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ
เนื้อเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วยการสนทนาและบทพูด
รวมทั้งความหลากหลายของการออกเสียง
และสำเนียงท้องถิ่นที่ปะปนกัน ผู้สมัครจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียว
แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ
 
การอ่านเชิงวิชาการ

เวลา: 60 นาที

 

การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไป

เวลา: 60 นาที

เนื้อเรื่องที่ต้องอ่านมีทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มานำมาจากหนังสือ 
นิตยสาร บทความ และหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาจะเขียนให้ผู้อ่านทีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในจำนวนนี้อย่างน้อยที่สุดจะมีเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเชิงอภิปราย
เนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบจะพบในชีวิตประจำวันในต่างประเทศ
 เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ 
โดยจะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ 
ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความซึ่งเนื้อหาจะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

การเขียนเชิงวิชาการ

เวลา: 60 นาที

การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไป

เวลา: 60 นาที

เนื้อเรื่องที่ต้องอ่านมีทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มานำมาจากหนังสือ นิตยสาร 
บทความ และหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาจะเขียนให้ผู้อ่านทีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในจำนวนนี้อย่างน้อยที่สุดจะมีเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเชิงอภิปราย
เนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบจะพบในชีวิตประจำวัน
ในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจ
 และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความ
ซึ่งเนื้อหาจะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

การเขียนเชิงวิชาการ
เวลา: 60 นาที
 
การเขียนเชิงการฝึกอบรมทั่วไป
เวลา: 60 นาที
ในส่วนแรกผู้สมัครสอบจะต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามตารางและแผนภาพเพื่อ
แสดงความสามารถในการบรรยายและอธิบายข้อมูล ส่วนที่ 2 ผู้สมัคร
สอบต้องเขียนเรียงความสั้นความยาวประมาณ 250 คำ เพื่อโต้ตอบข้อคิดเห็นหรือปัญหา
โดยแสดงความความสามารถในการอภิปราย โต้แย้ง และใช้ลีลาในการเขียนที่เหมาะสม
ในส่วนแรกผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมายความยาวประมาณ 150 คำ 
โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล หรือการอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ
ในส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนเรียงความสั้น ความยาวประมาณ 250 คำ
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาที่ให้ไว้ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และท้าท้ายความคิดเห็นอื่น ๆ โดยถ่ายทอดความรู้สึกและลีลาในการเขียนที่เหมาะสม


การพูด
เวลา: 11–14 นาที
รูปแบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยผู้สมัครจะได้
รับการประเมิน ในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย
 และสามารถโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ได้

IELTS Test Schedule (ตรางสอบ IELTS ปี 2014)

 
2014 Bangkok Khon Kaen Chiang Mai
January 9* 11 18* 25 18* 25
February 1* 13 15* 22 15* 22
March 1 8* 13 15* 8* 15*
Apr 5* 12 24* 26 5* 26
May 10* 15 17* 24 10* 17*
June 7* 19 21* 28 7* 21*
July 10* 12 19* 26 12 19*
August 2* 9 16* 21 2* 16*
September 4 6* 20* 27 6* 20*
October 2* 11 18* 25 11 18*
November 1* 8 13 22* 8 22*
December 4 6* 13* 20 6* 13*

Those dates with asterisks(*) are Academic and General Training Candidate Sessions

Those dates without asterisks are Academic Candidate Only Sessions

Those dates in color are Thursday Testing.

ผลคะแนน IELTS  BAND 0  ถึง BAND 9   ดังนี้

The IELTS 9-band scale

Each band corresponds to a level of English competence. All parts of the test and the Overall Band Score can be reported in whole and half bands, eg 6.5, 7.0, 7.5, 8.0.

Band 9: Expert user: 
Has fully operational command of the language: appropriate, accurate and fluent with complete understanding.

Band 8: Very good user: 
Has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

Band 7: Good user: 
Has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.

Band 6: Competent user:
Has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

Band 5: Modest user:
Has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

Band 4: Limited user: 
Basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems in understanding and expression. Is not able to use complex language.

Band 3: Extremely limited user:
Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur.

Band 2: Intermittent user:
No real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. Has great difficulty understanding spoken and written English.

Band 1: Non-user: 
Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words.

Band 0: Did not attempt the test: 
No assessable information provided.

****Cambridge ESOL British Council and IDP Education Australia: IELTS Australia reserve the right to cancel any IELTS Test****

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.britishcouncil.org
http://www.ielts.idp.co.th
http://www.ielts.org

 

ดูคอร์สและตารางเรียน