NIDA FLEX MBA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

 

Flexible MBA (New)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ