KU EPT

KU TEST

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโทต้องเข้าทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยให้ภาควิชาภาษาต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้บริการการจัดสอบที่เป็นระบบแก่นิสิตระดับปริญญาโท โดยกำหนดเวลาสอบที่แน่นอน และนิสิตมีทางเลือกในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนี้

 1. ผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 355501
 2. ผู้ที่สมัครสอบและสอบผ่านไม่ต้องเรียนวิชา 355501
 3. ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่านหรือเลือกลงทะเบียนเรียนวิชา 355501
 4. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 และสอบไม่ผ่านสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบ จนกว่าจะผ่านแทนการลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 ซ้ำได้
 5. ผลการสอบนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่ประกาศผลสอบ ตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์หลักในการสอบ

 1. เพื่อวัดความรู้ด้านไวยากรณ์โครงสร้างทางภาษา
 2. เพื่อวัดความรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจบทความทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น
  TOEFL
  - paper-base section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
  - computer-based section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่13 13 คะแนน
  IELTS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 80 ข้อ ให้เวลาทดสอบ 3 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.Structure (15 คะแนน)
2.Sentence Completion (15 คะแนน)

ตัวอย่าง

An instant camera can produce a photograph almost immediately after the picture __________.
a. had been taken
b. is taken
c. is taking
d. took

3.Reading Comprehension (50 คะแนน) แบ่งเป็น

3.1 Cloz Test (15 คะแนน)

ตัวอย่าง

Can we see (1) ......... the earth is a globe? Yes, we can, when we watch a ship that sails out to sea. If we watch closely, we see that the ship begins (2) ........ . The bottom of the ship disappears first, and then the ship seems to sink lower and lower, (3) ......... we can only see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange, and (4) ......... turn the orange away from you. You will see the pin disappear, (5) ......... a ship does on the earth.

1.) 1. if 2. where 3. that 4. whether
2.) 1. being disappeared 2. to be disappeared 3. to have disappeared 4. to disappear
3.) 1. until 2. since 3. after 4. by the time
4.) 1. reluctantly 2. accidentally 3. slowly 4. passionately
5.) 1. the same 2. alike 3. just as 4. by the way

3.2 Reading (35 คะแนน)

ตัวอย่าง

Some scientists have predicted that healthy adults and children may one day take drugs to improve their intelligence and intellectual performance. A research group has suggested that such drugs might become as common as coffee or tea within the next couple of decades. To counter this, students taking exams might have to take drugs tests like athletes. There are already drugs that are known to improve mental performance, like Ritalin, which is given to children with problems concentrating. A drug given to people with trouble sleeping also helps people remember numbers.

These drugs raise serious legal and moral questions, but people already take vitamins to help them remember things better, so it will not be a simple problem to solve. It will probably be very difficult to decide at what point a food supplement becomes an unfair drug in an examination.

Questions

1. What will children take to improve their intellectual performance?
1. Pills
2. Food
3. Coffee
4. Supplement

2. Why might it be necessary to have intelligence drug tests?
1. To check if drugs are effective.
2. To make sure that students’ performance is not because of drugs.
3. To find out if drugs do not have side-effects
4. To see if drugs meet FDA’s requirement


การรับสมัคร

 1. นิสิตปริญญาโทภาคปกติ ที่มีความประสงค์จะทำการทดสอบ ลงชื่อและชำระเงินในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด
 2. นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ โครงการบัณฑิตศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบให้แจ้งชื่อที่โครงการเท่านั้น แล้วทางโครงการจะดำเนินการส่งรายชื่อมาทางศูนย์ทดสอบ ก่อนวันรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
 3. ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท สำหรับการทดสอบ 1 ครั้ง
 4. สถานที่รับสมัคร คณะมนุษยศาสตร์ ห้องธุรการ 301 ชั้น 3

สถานที่ติดต่อ

1. สำหรับการสมัครสอบและติดต่อสอบถาม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง มน. 301 ' 02-5795566-8 ต่อ 1302 และ 1321

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 
1. นางนัยนา ตาลานนท์ 02-5795566-8 ต่อ 1321
2. น.ส.สุพัตรา สุขแสวง 02-5795566-8 ต่อ 1302
3. น.ส.จรัสศรี ดอกตาลยงค์ 02-5795566-8 ต่อ 1302
4. น.ส.จีฬารัตน์ จ้อยประดิษฐ์ 02-5795566-8 ต่อ 1305

2. สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง มน. 301 02-5795566-8 ต่อ 1302 และ 1321

เจ้าหน้าที่การเงิน (Picture and Map)
1. นางสาวสุพัตรา สุขแสวง

สถานที่ดำเนินการสอบ (Picture and Map)ที่ ศร.1 และ ศร.3 หรือตามประกาศเพิ่มเติม


ข้อแนะนำในการเข้าทดสอบ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าทดสอบ และสถานที่สอบ จากเว็บไซต์
 2. จดลำดับที่ของตนจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ใช้ลำดับที่นี้เป็นหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ
 3. เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วถ้าไม่มีรายชื่อให้ติดต่อคุณเสริมพร เอี่ยมโอภาส โทรศัพท์ 025795566 ต่อ 1302 ก่อนวันทดสอบ 3 วัน
 4. ถ้าไม่มีชื่อตามประกาศจะไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบโดยเด็ดขาด
 5. เตรียมอุปกรณ์ในการทำข้อสอบให้พร้อม
  5.1 ดินสอ 2 B
  5.2 ยางลบดินสอ
  5.3 บัตรประจำตัวนิสิต/ใบเสร็จรับเงิน/ บัตรประชาชน
  5.4 การทำข้อสอบ ฝนด้วยดินสอ 2B

  ส่วนที่ 1 หัวกระดาษคำตอบเขียนชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบ วิชา วันที่ เวลา
  ส่วนที่ 2 การฝนรหัสประจำตัวให้ใช้ลำดับที่ตามที่ประกาศในการฝน
 6. ห้ามขีดเขียนใดๆลงในข้อสอบเด็ดขาด
 7. เข้าสอบตรงเวลา และสถานที่ที่กำหนดหากเข้าสอบช้าเกิน 30 นาที หรือ เข้าสอบตรงเวลา และสถานที่ที่กำหนด หากเข้าสอบช้า เกิน 30 นาที หรือ เข้าสอบผิดห้อง ถือว่าสละสิทธิในการสอบ และศูนย์ทดสอบทางภาษาขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบหรือเลื่อนการสอบให้ท่านเข้ารับการทดสอบในคราวต่อไป