NIDA TEAP  (Test of English for Academic Purposes)

 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

          ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาทต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก วิชาภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่  วันที่สมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
11/2559 16-31 ก.ค.59 5 ส.ค. 59 20 ส.ค.59 10.00-12.00น. 30 ส.ค. 59
12/2559 16-31 ส.ค.59 5 ก.ย. 59 10 ก.ย. 59 10.00-12.00น. 20 ก.ย. 59
1/2560 16-30 ก.ย.59 5 ต.ค. 59 15 ต.ค. 59 10.00-12.00น. 25 ต.ค. 59
2/2560 16-31 ต.ค. 59 5 พ.ย. 59 19 พ.ย. 59 10.00-12.00น. 29 พ.ย. 59
3/2560 16-31 พ.ย. 59 5 ธ.ค. 59 17 ธ.ค. 59 10.00-12.00น. 27 ธ.ค. 59
4/2560 16-31 ธ.ค. 59 5 ม.ค. 60 21 ม.ค. 60 10.00-12.00น. 28 ม.ค. 60
5/2560 16-31 ม.ค. 60 5 ก.พ. 60 18 ก.พ. 60 10.00-12.00น. 28 ก.พ. 60
6/2560 16-28 ก.พ. 60 5 มี.ค. 60 18 มี.ค. 60 10.00-12.00น. 28 มี.ค. 60
7/2560 16-31 มี.ค. 60 5 เม.ย. 60 22 เม.ย. 60 10.00-12.00น. 2 พ.ค. 60
8/2560 16-30 เม.ย. 60 5 พ.ค. 60 20 พ.ค. 60 10.00-12.00น. 29 พ.ค. 60
9/2560 16 -31 พ.ค 60 5 มิ.ย. 60 17 มิ.ย. 60 10.00-12.00น. 27 มิ.ย. 60
10/2560 16-30 มิ.ย. 60 5 ก.ค. 60 22 ก.ค. 60 10.00-12.00น 2 ส.ค. 60

 

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้