SMART-II

SMART-II

SMART for Graduate Level คืออะไร

ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบ ในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

SMART for Graduate Level ใช้กับใคร 

ผู้เข้าทดสอบ SMART for Graduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาโครงการปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อด้วยแบบทดสอบแนว GMAT แต่ในปัจจุบันคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะฯ อันได้แก่

-โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
-โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM)
-โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
-โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
-โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
-โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)

ตารางติว  GMAT  (SMART II ม. ธรรมศาสตร์)

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-
SMART II

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 

(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 10 ส.ค.
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน 11-17 ส.ค.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 18 ส.ค. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่น ๆ
-Flex MBA นิด้า รอบ 4/64
สอบ อา. 5 ก.ย. 64
-นิด้า ภาคปกติ วิชาเฉพาะ 1, 9
รอบ 3/64 และ 4/64 สอบ ส. 11 ก.ย. 64
-Cu Best รอบ 4/64 สอบ 28 พ.ย. 64

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------

รอบ GM-ZE8 สอนสด รับรองผล

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

คอร์สเร่งรัด 1 สัปดาห์จบ
คือ เรียน พ. - พฤ. (18.30-21.00 น.)
กับ ส. - อา. (10.30-16.30 น.)
เริ่ม พ.ที่ 25 ส.ค. - พฤ. ที่ 2 ก.ย. 64

เรียนทั้งหมด 6 วัน ดังนี้
1. พ. ที่ 25 ส.ค. 64 (18.30-21.00 น.)
2. พฤ. ที่ 26 ส.ค. 64 (18.30-21.00 น.)
3. ส. 28 ส.ค. 64 (10.30-16.30 น.)
4. อา. 29 ส.ค. 64 (10.30-16.30 น.)
5. พ. ที่ 1 ก.ย. 64 (18.30-21.00 น.)
6. พฤ. ที่ 2 ก.ย. 64 (18.30-21.00 น.)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
แบบที่ 1 สอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
แบบที่ 2 สอนสด online
( Live สด ด้วย App Zoom)
เรียนที่ไหนก็ได้

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 10 ชม. = 11,900 บาท
@ 15 ชม. = 15,500 บาท
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,500 บาท
@ 40 ชม. = 37,500 บาท
@ 50 ชม. = 45,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

 รับรองผล  SMART II   600 คะแนน Up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ SMART II แล้วไม่ถึง 550 คะแนน

น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส แบบ Live (สด) ได้
ภายใน 1 ปี นับจากวันแรกที่ลงทะเบียน  โดยชำระค่าค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

 

กำหนดการสอบ SMART-II ปี 64-65
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ สอบ
4/2564 1-14 พ.ย. 64 21 พ.ย.64 online
1/2565 3-16 ม.ค. 65 23 ม.ค. 65  
2/2565 1-13 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65  
3/2565 1-13 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65  
4/2565 4-17 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65  
*กำหนดการ และรูปแบบการสอบ ปรับเปลี่ยนตามสถานการ์การแพร่ระบาดของ โควิท 19

SMART for Graduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

SMART for Graduate Level จะมี 2 ส่วนซึ่งจะมุ่งเน้นวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นการประเมินศักยภาพเชิงคณิตศาสตร์ ของผู้เข้าทดสอบ โดยวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรก ผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ) และในส่วนที่สอง ผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบ จะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ในการทำแบบทดสอบส่วนนี้

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบส่วนนี้เป็นการประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์การอ่าน ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ การทดสอบการอ่านจะวัดความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการจำแนกประเภทของข้อมูล การตีความความหมายของเรื่องที่อ่าน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูล และการระบุทัศนะของผู้เขียน ออกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความ นอกจากนี้การประเมินยังเน้นการวิเคราะห์ข้อความ อย่างสมเหตุสมผลของผู้เข้าทดสอบด้วย


SMART for Graduate Level ใช้อย่างไร

การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพราะการสอบข้อเขียน จะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท เนื่องจากลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียน สามารถประเมินทักษะด้านการจัดการและทักษะพื้นฐาน ในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะด้านการอ่าน อันเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนระดับสูง สำหรับกระบวนการคัดเลือกของสาขาบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา ผลสอบ SMART for Graduate Level จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่ง ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผลคะแนน ที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การทดสอบ SMART for Graduate Level ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา ตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Graduate Level จะวัดทักษะ 2 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วน หรือน้ำหนักของแบบทดสอบทั้ง 2 ส่วนแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถคัดเลือกนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การประเมินทักษะดังกล่าวจะถูกออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทย เพื่อให้ผลคะแนนออกมาอย่างเที่ยงตรง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการทดสอบ SMART-II จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Graduate Level 750 บาท/ครั้ง

SMART for EXECUTIVES สำหรับ X-MBA
องค์ประกอบของข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for EXECUTIVES 1,000 บาท/ครั้ง


SMART for Graduate Level

SMART for GraduateLevelการเลือกใช้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหา เชิงคณิตศาสตร์การอ่านเชิงวิเคราะห์
คะแนนเต็ม 500 500
คะแนนเฉลี่ย 250 270
เปอร์เซนไทล์ที่ 5 150 160
เปอร์เซนไทล์ที่ 15 170 180
เปอร์เซนไทล์ที่ 25 200 200
เปอร์เซนไทล์ที่ 40 220 230
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 240 250
เปอร์เซนไทล์ที่ 60 260 260
เปอร์เซนไทล์ที่ 75 270 290
เปอร์เซนไทล์ที่ 80 280 320
เปอร์เซนไทล์ที่ 90 300 350
เปอร์เซนไทล์ที่ 95 330 380
เปอร์เซนไทล์ที่ 99 390 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง
นายเยี่ยมชม สอบ SMART for Graduate Level

ส่วนที่ 1 ได้คะแนน 200 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 หมายถึง ในการสอบครั้งนี้ หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายเยี่ยมชม ประมาณ 25 คน และได้คะแนนมากกว่าประมาณ 75 คน

ส่วนที่ 2 ได้คะแนน 290 อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 หมายถึง ในการสอบครั้งนี้หากมีคนสอบ 100 คน จะมีผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่านายเยี่ยมชม ประมาณ 75 คน และได้คะแนนมากกว่าประมาณ 25 คน


 

กำหนดการรับสมัคร SMART II  

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2564 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64
2/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
3/2564 5 เม.ย. - 13 เม.ย. 64 (ยกเลิก)
เนื่องจากแพร่ระบาดโควิท
24 เม.ย. 64

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2563 6 ม.ค. - 19 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63
2/2563 10 ก.พ. - 23 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63
3/2563 2 มี.ค. - 15 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63
4/2563 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63
กำหนดการปี 2563
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
SMART II รอบ 1/2562 7-20 มกราคม 26 มกราคม 62
SMART II รอบ  2/2562 4-17 มีนาคม 23 มีนาคม 62
SMART II รอบ  3/2562 1-17 เม.ย. 27 เม.ย. 62