CMMU-TAP

CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล)

 

CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 3. มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

 


 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ไม่จำกัดสาขาวิชา) โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย
 2. (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนหรือผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการจัดการ (มีผลคะแนน)
 4. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย


CMMU-TAP

ตารางติว  GMAT  (CMMU-TAP)

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)- เพื่อสอบ
CMMU-TAP

สอนสด online
แบบ Live สด
ผ่านโปรแกรม zoom
เปิดไมค์ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

A. Weera

 

 รอบ  GM-2  ติวเดือน ก.พ.

เต็ม

สอนสด แบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Zoom

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย


คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 3 วันจบ ครบทุกส่วน

(คณิตฯ & การใช้เหตุผล (Logic) 
& การแก้โจทย์เพื่อหาคำตอบ (Problem Solving)
& ความเพียงพอของข้อมูล (Data Sufficiency)

ติวเข้มข้นก่อนสอบ 3 วันจบ ดังนี้

เรียน 3 วันดังนี้ค่าา
1. ศ. 10 ก.พ. 66 (18.45-21.45 น.)
2. ส. 11  ก.พ. 66 (10.30-17.30 น.)
3. อา 12 ก.พ. 66 (10.30-17.30 น.

ปูพื้น + ตลุยแนวข้อสอบ CMMU TAP จริง 

***สอนสด แบบ online (Live) ผ่านโปรแกรม zoom จร้าาา
เรียนที่ไหนก็ได้นะคะ

  *ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) รวมค่าเอกสารแล้ว

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)- เพื่อสอบ
CMMU-TAP

สอนสด online
แบบ Live สด
ผ่านโปรแกรม zoom
เปิดไมค์ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

A. Weera

 


รอบ GM-3 ติวเดือน มี.ค.
สอนสด แบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย

คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 3 วันจบ ครบทุกส่วน
(คณิตฯ & การใช้เหตุผล (Logic) 
& การแก้โจทย์เพื่อหาคำตอบ (Problem Solving)
& ความเพียงพอของข้อมูล (Data Sufficiency)

เรียน ส.-อา (10.30-16.30 น.)


เรียน 3 วันดังนี้ค่าา
1. ส.ที่ 18 มี.ค. 66 (10.30-16.30 น.)
2. อา.ที่ 19 มี.ค. 66 (10.30-16.30 น.)
3. ส.ที่ 25 มี.ค. 66 (10.30-16.30 น.)

ปูพื้น + ตลุยแนวข้อสอบจริง 

***สอนสด แบบ online (Live) ผ่านโปรแกรม zoom จร้าาา  เรียนที่ไหนก็ได้นะคะ

 *ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) 

 คอร์ส   รายละเอียด
 

(GMAT)- เพื่อสอบ
CMMU-TAP

สอนสด online
แบบ Live สด
ผ่านโปรแกรม zoom
เปิดไมค์ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

A. Weera

 

รอบ GM-05  ติวเดือน  พ.ค. 66

สอนสด แบบออนไลน์ (Live)ผ่านโปรแกรม Zoom

เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
(เรียนที่ไหนก็ได้)

คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 3 วันจบ ครบทุกส่วน

(คณิตฯ & การใช้เหตุผล (Logic) 
& การแก้โจทย์เพื่อหาคำตอบ (Problem Solving)
& ความเพียงพอของข้อมูล (Data Sufficiency)

เรียน ส.-อา (10.30-16.30 น.)

เรียน 3 วันดังนี้ค่าา
1. พฤ.ที่ 4 พ.ค. (วันฉัตรฯ)  (10.30-16.30 น.)
2. ส.ที่ 6 พ.ค. 66 (10.30-16.30 น.)
3. อา. ที่ 7 พ.ค. 66 (10.30-16.30 น.)

ปูพื้น + ตลุยแนวข้อสอบจริง 

***สอนสด แบบ online (Live) ผ่านโปรแกรม zoom จร้าาา
เรียนที่ไหนก็ได้นะคะ

 Pro รอบนี้  

*เมื่อลงทะเบียนก่อน  30 เม.ย.66 รับส่วนลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
***เมื่อลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 ค่าลงทะเบียนปกติ 7,900 บ.

*ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) 

คอร์สเรียนส่วนตัว CMMU-TAP
--> ติวตัวต่อตัว สอนสด แบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom

Private (ส่วนตัว) สอนสด

มีเรียน 2 แบบ
แบบที่ 1 สอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
แบบที่ 2 สอนสด online
( Live สด ด้วย App Zoom)
เรียนที่ไหนก็ได้

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก

@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 29,000 บาท
@ 40 ชม. = 38,000 บาท
@ 50 ชม. = 45,900 บาท

หากมีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

     หากไปสอบแล้วไม่ผ่าน   น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส GMAT แบบ Live (สด) ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันเรียนวันแรก 
ในรอบที่โรงเรียนเปิดเท่านั้น    โดยชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394 หรือ Line ID @thebrightbrain   

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 

 


การคัดเลือกเข้าศึกษา

วิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้การสอบข้อเขียน MU-Test (ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) และ CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์) ในขั้นแรก จากนั้น ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ

ข้อสอบ MU-Test เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 4 ตัวเลือก ใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Grammar มี 20 ข้อ
ส่วนที่ 2. Vocabulary มี 30 ข้อ
ส่วนที่ 3. Reading มี 50 ข้อ

ส่วนข้อสอบ CMMU-TAP เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 5 ตัวเลือก ใช้วัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้สมัครตามแนว GMAT สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ (การสอบ GMAT ก็ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าห้องสอบเช่นกัน) ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง จำนวน 35 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Logic มี 10 ข้อ
ส่วนที่ 2. Problem Solving มี 15 ข้อ
ส่วนที่ 3. Data Sufficiency มี 10 ข้อ

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน MU-Test เมื่อผู้สมัคร

1. มีผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ
2. มีผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. มีผลคะแนน MU-Test ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ 45% ขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวข้างต้นต้องมีอายุไม่เกิน 2

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์)

เมื่อผู้สมัครมีผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี

เวลาเรียน

ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาราชการ ยกเว้นสาขาวิชาการตลาดเท่านั้น ที่มีภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ด้วย

เวลาเรียน :
เย็นของวันธรรมดา 2 วัน/สัปดาห์ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. และอีก 1 วิชา จะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ (อาจเป็นช่วงเช้า 9.00-12.00 น. หรือช่วงบ่าย 13.30-16.30 น.)


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

มี 6 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. สาขาการจัดการธุรกิจ (Business Management)
 2. สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
 3. สาขาการเงิน (Finance)
 4. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management)
 5. สาขาการตลาด ภาคปกติ (Marketing Full-time) และสาขาการตลาดภาคพิเศษ (Marketing Part-time)
 6. สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (Management and Strategy)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 

คลึ้กสมัครสอบ ที่นี่  (CMMU TAP) ทั้งหลักสูตรไทย และ INTER

สอบข้อเขียนวันที่  
สอบสัมภาษณ์วันที่  
ประกาศผลสอบเข้า วันที่  
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรนานาชาติ : Entrepreneurship Management, Financial Management, General Management, Human Resource Management, Innovation in Management, Marketing and Management, New Technology Ventures, Full-Time Fast Track (Master of Management) หลักสูตรภาษาไทย:Entrepreneurship and Innovation, Business Management, Finance, Human Capital and Organization Management, Management and Strategy, Marketing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
College of Management, Mahidol University (CMMU)
69 VipawadeeRangsitRoad, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 02-2062000 Call Center: 02-2062099
E-mail: cmmuadmission@diamond.mahidol.ac.th

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCMMU