CMMU-TAP

CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล)

CMMU-TAP

ตารางติว  GMAT  (CMMU-TAP)

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-
CMMU TAP

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 
(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 7 ก.พ. 64
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 8-14 ก.พ.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ

-Flex MBA นิด้า รอบ 2/64 สอบ 7 มี.ค 64
-นิด้า วิชาเฉพาะ 1, 9 2/64 สอบ มีค-เม.ย
-Smart II รอบ 2, 3/64 สอบ 27 มี.ค., 24 เม.ย. 64
-Cu Best รอบ 2/64 สอบ 23 พ.ค. 64
-CMMU TAP สอบ พ.ค. 64

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------

รอบ GM-ZE2 สอนสด  รับรองผล

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

เรียน ส.(10.30-16.30 น.)
และเย็น วัน พ. กับ พฤ. (18.30-21.00 น.)

เรียนทั้งหมด 6 วันดังนี้

1) ส 20 ก.พ. 64 (10.30-16.30 น.)
2) พ 24 ก.พ. 64 (18.30-21.00 น.)
3) พฤ. 25 ก.พ. 64 (18.30-21.00 น.)
4) ส 27 ก.พ. 64 (10.30-16.30 น.)
5) พ 3 มี.ค. 64 (18.30-21.00 น.)
6) พฤ. 4 มี.ค. 64 (18.30-21.00 น.)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
2. แบบ Live สด ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,900 บาท
@ 40 ชม. = 36,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

 

 คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-
CMMU-TAP

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

อา. (10.30-16.30 น.)


A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 
(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 18 ต.ค. 63
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 19-31 ต.ค.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ

-Cu-Best 4/63 สอบ 29 พย. 63
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/64 สอบ 29 พ.ย. 
-นิด้า วิชาเฉพาะ 1, 9 สอบ 16 ม.ค. 64
-Smart II รอบ 4-5 /63
เดือน พ.ย., ธ.ค. 63

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------


รอบ GM-ZA สอนสด
(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

เรียนทุกวันอาทิตย์ (10.30-16.30 น.)
(พัก 13.00-14.00 น.)

เรียน 1-22 พ.ย. 63

(เรียน 4 วันดังนี้
วัน อา. ที่ 1 & วัน อา. ที่ 8
วัน อา. ที่ 15 & วัน อา.ที 22 พ.ย. 63)


ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) 

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
2. แบบ Live สด ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,900 บาท
@ 40 ชม. = 36,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

   หากไปสอบแล้วไม่ผ่าน   น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส แบบ Live (สด) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันแรกที่ลงทะเบียน  โดยชำระค่าค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394 หรือ Line ID @thebrightbrain   

 

CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 3. มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ไม่จำกัดสาขาวิชา) โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย
 2. (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนหรือผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการจัดการ (มีผลคะแนน)
 4. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเข้าศึกษา

วิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้การสอบข้อเขียน MU-Test (ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) และ CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์) ในขั้นแรก จากนั้น ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ

ข้อสอบ MU-Test เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 4 ตัวเลือก ใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Grammar มี 20 ข้อ
ส่วนที่ 2. Vocabulary มี 30 ข้อ
ส่วนที่ 3. Reading มี 50 ข้อ

ส่วนข้อสอบ CMMU-TAP เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 5 ตัวเลือก ใช้วัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้สมัครตามแนว GMAT สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ (การสอบ GMAT ก็ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าห้องสอบเช่นกัน) ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง จำนวน 35 ข้อ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. Logic มี 10 ข้อ
ส่วนที่ 2. Problem Solving มี 15 ข้อ
ส่วนที่ 3. Data Sufficiency มี 10 ข้อ

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน MU-Test เมื่อผู้สมัคร

1. มีผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ
2. มีผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. มีผลคะแนน MU-Test ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ 45% ขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวข้างต้นต้องมีอายุไม่เกิน 2

ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน CMMU-TAP (ทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์)

เมื่อผู้สมัครมีผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี

เวลาเรียน

ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาราชการ ยกเว้นสาขาวิชาการตลาดเท่านั้น ที่มีภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ด้วย

เวลาเรียน :
เย็นของวันธรรมดา 2 วัน/สัปดาห์ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. และอีก 1 วิชา จะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ (อาจเป็นช่วงเช้า 9.00-12.00 น. หรือช่วงบ่าย 13.30-16.30 น.)


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

มี 6 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. สาขาการจัดการธุรกิจ (Business Management)
 2. สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
 3. สาขาการเงิน (Finance)
 4. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management)
 5. สาขาการตลาด ภาคปกติ (Marketing Full-time) และสาขาการตลาดภาคพิเศษ (Marketing Part-time)
 6. สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (Management and Strategy)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 

www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication

สอบข้อเขียนวันที่  
สอบสัมภาษณ์วันที่  
ประกาศผลสอบเข้า วันที่  
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรนานาชาติ : Entrepreneurship Management, Financial Management, General Management, Human Resource Management, Innovation in Management, Marketing and Management, New Technology Ventures, Full-Time Fast Track (Master of Management) หลักสูตรภาษาไทย:Entrepreneurship and Innovation, Business Management, Finance, Human Capital and Organization Management, Management and Strategy, Marketing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
College of Management, Mahidol University (CMMU)
69 VipawadeeRangsitRoad, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 02-2062000 Call Center: 02-2062099
E-mail: cmmuadmission@diamond.mahidol.ac.th

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCMMU