วิชาเฉพาะภาคปกติ นิด้า

NIDA R-MBA (นิด้าภาปกติทุกคณะ)

คลิก >>>>>   ตารางเตรียมสอบ NIDA-ภาษาอังกฤษ สอนสด (Live) online 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA ภาคปกติ วิชาเฉพาะ1, วิชาเฉพาะ 9 สอนสด (Live) online 

R-MBA (ภาคปกติ)  (Regular MBA) 
1. ชื่อปริญญาและจำนวนหน่วยกิต บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A)
48 หน่วยกิต 
(57 หน่วยกิตหากเลือกเรียน 2 วิชาเอก)
2. วัน-เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
ตามตารางสอน
3. วิธีการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสัมภาษณ์
4. คุณสมบัติสมัครสอบข้อเขียน
1) การศึกษา
2) อายุ (ปี)
3) ประสบการณ์ทำงาน
จบปริญญาตรี หรือ เรียนเทอมสุดท้าย (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
-
-
5. คุณสมบัติสมัครสอบสัมภาษณ์
1) การศึกษาจบปริญญาตรี
2) อายุ (ปี)
3) ประสบการณ์ทำงาน
1. จบปริญญาตรี หรือ เรียนเทอมสุดท้าย (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
2. มีผลสอบระดับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตราฐานที่สถาบันกำหนด
6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครทุนค่าธรรมเนียม GPA 3.00 จบปริญญาตรี
7. กำหนดการรับสมัคร สถาบันรับปีละ 4 รอบ
ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบัน
8. วิชาที่สอบข้อเขียน 1. ภาษาอังกฤษ
2. วิชาเฉพาะ1 (ข้อสอบแนว GMAT)
หรือ วิชาเฉพาะ 9
9. วิชาเอก 1. การตลาด
2. การเงิน
3. ธุรกิจระหว่างประเทศ
4. การบริหารการปฏิบัติการ
10. ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (ประมาณ) 140,000

กำหนดการรับสมัคร RMBA นิด้า

สมัครสอบข้อเขียน : วิชา เฉพาะ 1, วิชาเฉพาะ 9
สมัครออนไลน์ :
สมัครสอบด้วยตัวเอง (เว้นวันหยุดราชการ) :
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ :
วันสอบข้อเขียน :
ประกาศผลสอบข้อเขียน :

สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องจัดส่งเอกสาร และชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

 

 ปัจจุบันสมัครสอบวิชาเฉพาะ ทาง online อย่างเดียว 
-สมัครสอบผ่าน online โดยคลึ๊ก สมัครสอบวิชาเฉพาะ  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาเฉพาะ  นิด้า คือ 200 บาท 

การสมัครด้วยตนเอง (เนื่องจากมีการระบาทของโควิท 19 ยกเลิกการสมัครด้วยตนเอง )

 1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2.ยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ และค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย และต้องมีตราประทับสถาบัน และมีเจ้าหน้าที่รับรองจำนวน 1 ฉบับ
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  6. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

วิชาที่ต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษทุกคณะต้องสอบ
วิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)
หลักสูตรที่ต้องสอบ คือ
1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.บริหารธุรกิจ
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.การบริหารการพัฒนาสังคม
7.การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
9.เทคโนโลยีการบริหาร
10.การสื่อสารประยุกต์
11.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.กฏหมายและการจัดการ
13. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี และได้รับคะแนนในระดับเฉลี่ยที่สถาบันกำหนด สามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวแทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได้โดยคะแนนต้องเป็นดังนื้

เกณฑ์การยื่นคะแนน Internet - based Computer - based  Paper – based   IELTS
1.คะแนนทีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์ 61 173  500 5
2. คะแนนที่ได้รับการยกเว้น การเรียนภาษาอังกฤษ 79-80 213 550  6

    วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)

โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ

Section I Modified Cloze (10 ข้อ)
เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

Section II Reading Comprehension (40 ข้อ)
เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

คลิ๊ก ตารางติว NIDA TEAP

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 

วิชาเฉพาะ 1
วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย
-คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ
- ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 5 ข้อ
-ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ
(ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

คลิ๊ก ตารางติว วิชาเฉพาะ 1

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 
 
วิชาเฉพาะ 9
วิชาเฉพาะ 9 (สอบ 12.00 – 14.00 น.) ใช้ทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 เพื่อวัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59 ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
· คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ
· วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ

โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หลัง เฉพาะ 9 ก็ได้ โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ
วิชาเฉพาะ 1 และ วิชาเฉพาะ 9 ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน

คลิ๊ก ตารางติว วิชาเฉพาะ 9

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 
 
วิชาเฉพาะ 2 นิด้า คือ ข้อสอบแนว Aptitude Test และคณิตศาสตร์เชิงลึก เป็นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป โดยจะวัดความรู้ความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และคณิตศาสตร์เชิงลึก ได้แก่ set, Graph, Function and relation, Logic Differentation, Intergration, System of Linear Equations, Inequality and Absolute Value, Equations and Polynomial, Probability, Statistics, Matrix, Determinant, Limit, Proportion and Interest, Geometry, Number Theory, Sequence and Series.


ลักษณะข้อสอบวิชาเฉพาะ 2 นิด้า
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (มี 4 ช้อย)

ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบ วิชาเฉพาะ 2
ใช้เวลา 2 ชม. (12.00-14.00 น.)

คลิ๊ก ตารางติว วิชาเฉพาะ 2

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก 

 

 

 คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA