หลักสูตรที่เปิดสอน  โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)เน้นคุณภาพ ดูแลทั่วถึง ปัจจุบันมีแห่งเดียวเท่านั้น โปรดระวังผู้แอบอ้าง มีสำนักงานใหญ่แห่งเดี่ยวเท่านั้น ไม่มีสาขาที่ไหน จดทะเบียนถูกต้องตามกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแห่ง


 • สอนสด โดยอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติ คอร์สเข้มข้นมีทั้งปูเนื้อหาพร้อมตลุยโจทย์รับรองผล 700 คะแนนวัตถุประสงค์วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน...

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ประจำปี 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 22 ...

 • IELTS คืออะไร? IELTS (International English Language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เร...

 • TOEFL (IBT) Test of English as a Foreign Language TOEFL IBT (รับรองผล 550 คะแนน) หรือ IBT = 80 คะแนน ประกอบด้วย-Structure, Written Expression & Reading Comprehension สอนสดโดยอา...

 • GMAT CAT (Graduate Management Admission Test) GMAT เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice) ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านธุรกิจและบริหาร ก...

 • CU TEP CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) CU TEP คืออะไร นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในร...

 • CU BEST คืออะไร CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาไทย...

 • CU AAT วัดอะไร? แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้-Arithmetic-Algebra-Geometry-P...

 • TU GET TU-GET คืออะไร TU-GET(Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศ...

 • ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ทั้งหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่รังสิต และหลักสูตรควบ ตรี--โท 5 ปีฯ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์ สามารถสมัครเข้ารับการ...

 • SMART-II SMART for Graduate Level คืออะไร ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พั...

 • NIDA R-MBA (นิด้าภาปกติทุกคณะ) R-MBA (ภาคปกติ)(Regular MBA) 1.ชื่อปริญญาและจำนวนหน่วยกิต บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A)48 หน่วยกิต(57 หน่วยกิตหาก...

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปร...

 • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ Y MBA มีรายละเอียดคือ กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ท...

 • SPECIAL ENG Special Eng.(DVD) บีพเนื้อหาคอร์ส English คอร์สนี้ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด (โดยท่านที่ไม่มีพื้นฐาน ::ไม่ต้องกังวล) การเรียนการสอนจะมีทั้งปูพื้นฐาน และเจาะข้อสอบเ...

 • KU
  KU หลักสูตรปริญญาโท Ku หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)-โครงการปริญญาโท สาขาบ...

 • KU TEST The main objective of the establishment The Faculty of Graduate Studies, Kasetsart University requires that postgraduate students have to take an English language proficie...

 • คอร์ส Special MBA Ku ปี 62 เพื่อสอบ 23 ก.พ., 9 มี.ค. 62(ปริญญาโทบริหาร ม.เกษตรฯ ทั้งภาคค่ำ และภาคปกติ) Special MBA KU ปี 62สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี!! เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์: (9.3...

 • CMMU (วิทยาลัยการจัดการมหิดล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป...

 • วัตถุประสงค์ วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) ...

 • ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่...